برنامه ترمیک رشته مدیریت صنعتی دوره کارشناسی

ترم اول

ترم دوم

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

کد درس

کد درس

واحد

پیشنیاز

پایه

1411028

اصول حسابداری 1

3

**

پایه

1114017

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

3

ریاضیات پایه

پایه

1411228

اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

3

**

پایه

1411229

کاربرد کامپیوتر در مدیریت

3

**

پایه

1411231

روانشناسی صنعتی

2

**

پایه

1411230

احکام کسب و کار

3

**

اصلی

1411039

مبانی سازمان و مدیریت

3

**

اصلی

1411038

مدیریت رفتار سازمانی

3

مبانی سازمان و مدیریت

پایه

1114024

ریاضیات پایه

3

**

پایه

1411030

اصول حسابداری 2

3

اصول حسابداری 1

عمومی

1413021

انقلاب اسلامی ایران

2

**

عمومی

1410009

زبان خارجه مدیریت

3

**

عمومی

1410002

فارسی

3

**

عمومی

1413022

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

**

جمع واحد

19

جمع واحد

20

ترم سوم

ترم چهارم

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

پایه

1411200

آمار و احتمالات  و کاربرد آن در مدیریت 1

3

ریاضیات پایه

پایه

1411026

اقتصاد کلان

3

اقتصاد خرد

اصلی

1411018

تحقیق در عملیات 1

3

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

پایه

1411227

آمار و احتمالات 2

3

آمار و احتمالات 1

پایه

1411037

اقتصاد خرد

3

ریاضیات پایه

پایه

1411126

روش تحقیق در مدیریت

3

آمار و احتمالات 1

اصلی

1411245

اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی

2

**

تخصصی

1411009

حسابدار ی صنعتی 2

3

حسابداری صنعتی 1

تخصصی

1411249

زبان تخصصی 1

2

زبان خارجه مدیریت

اصلی

1411016

مدیریت منابع انسانی

3

مدیریت رفتار سازمانی

اصلی

1411023

حسابداری صنعتی 1

3

اصول حسابداری 2

اصلی

1411019

تحقیق در عملیات 2

3

تحقیق در عملیات 1

عمومی

1413012

آیین زندگی

2

**

عمومی

1413017

تفسیر موضوعی قرآن

2

**

اصلی

1411237

آموزش مهارت های حرفه ای

2

مدیریت رفتار سازمانی

مبانی سازمان و مدیریت

 

 

 

 

 

جمع واحد

20

جمع واحد

20

ترم پنجم

ترم ششم

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

اصلی

1411240

مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت

3

اقتصاد خرد و اقتصاد کلان

اصلی

1411235

مدیریت مالی از منظر اسلام

3

اقتصاد کلان-اصول حسابداری2

تخصصی

1411250

زبان تخصصی 2

2

زبان تخصصی 1

اصلی

1411238

بازاریابی و مدیریت بازار با رویکرد اسلامی

3

اقتصاد کلان- مبانی سازمان

تخصصی

 1411248

مدیریت کیفیت و بهره وری

3

آمار و احتمالات 2

اختیاری

1411047

فنون و تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

3

مبانی سازمان و مدیریت

اصلی

1411241

مدیریت تولید و عملیات

3

تحقیق در عملیات 1

تخصصی

1411012

مدیریت کارخانه

2

تحقیق در عملیات 2-مدیریت تولید

تخصصی

1411023

تحقیق در عملیات 3

3

تحقیق در عملیات 1

تخصصی

1411013

طرح ریزی تعمیرات و نگهداری

3

مدیریت تولید-آمار2

اختیاری

1411010

حسابداری صنعتی 3

3

حسابدار ی صنعتی 2

تخصصی

1411247

مدیریت عملیات خدمات

3

مدیریت تولید و عملیات

عمومی

1413023

اندیشه اسلامی 1

2

**

عمومی

1410033

دانش خانواده

2

**

عمومی

1410010

تربیت بدنی1

1

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

20

جمع واحد

19

ترم هفتم

 

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

تخصصی

1411280

مدیریت عملکرد در سازمانهای صنعتی

3

مدیریت کیفیت و بهره وری

 

تخصصی

1411044

سیستم های خرید و انبارداری

3

مدیریت تولید و عملیات

 

تخصصی

1411279

مدیریت پروژه

3

مدیریت تولید و عملیات

تحقیق در عملیات1

 

تخصصی

1411050

بررسی اقتصادی طرح های صنعتی

3

حسابداری صنعتی1و اقتصاد کلان

 

اختیاری

1411045

سیستم های اطلاعاتی در مدیریت

3

فنون و تجزیه و تحلیل

 

تخصصی

1411008

پروژه

2

سال آخر- ترم آخر

 

عمومی

1413024

اندیشه اسلامی2

2

اندیشه اسلامی1

 

عمومی

1410040

ورزش 1

1

تربیت بدنی1

 

جمع واحد

20

 

 

                     
 

 

 

 

مجموع واحد دروس عمومی

22 واحد

مجموع واحد دروس پایه

38 واحد

مجموع واحد دروس اصلی

34 واحد

 

مجموع واحد دروس تخصصی

36 واحد

مجموع واحد دروس اختیاری

8 واحد

مجموع کل واحد ها: 138 واحد