برنامه ترمیک رشته مدیریت گمرک مقطع کارشناسی

ترم اول

ترم دوم

 

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

کد درس

نام  درس

واحد

پیشنیاز

 

پایه

1114022

ریاضیات پایه و مقدمات آمار

3

**

پایه

1411025

اقتصاد خرد

4

**

 

پایه

1411029

اصول حسابداری 1

4

**

پایه

1411031

اصول حسابداری 2

4

اصول حسابداری 1

 

اصلی

1411015

اصول مدیریت بازرگانی

3

**

اصلی

1411017

تحلیل رفتاری

3

اصول مدیریت بازرگانی

 

تخصصی

1411057

سازمان وظایف گمرک

2

**

پایه

1411088

روانشناسی عمومی

3

**

 

عمومی

1411009

زبان خارجه مدیریت

3

**

تخصصی

1411054

مبانی حقوقی و رویه های گمرکی

3

**

 

عمومی

1413021

انقلاب اسلامی ایران

2

**

عمومی

1413022

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

3

**

 

 

 

 

 

**

عمومی

1410010

تربیت بدنی 1

2

**

 

جمع واحد

17

جمع واحد

20

 

ترم سوم

ترم چهارم

 

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

پایه

1114017

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

3

ریاضیات پایه ومقدمات

عمومی

1410002

فارسی عمومی

3

**

 

اصلی

1411027

اقتصاد کلان

4

اقتصاد خرد

پایه

1114019

آمار و کاربرد آن در مدیریت

4

ریاضیات و کاربرد آن

 

پایه

1411033

اصول حسابداری 3

4

اصول حسابداری 3

اصلی

1411048

پژوهش عملیاتی 1

3

ریاضیات و کاربرد آن

 

تخصصی

1411060

سازمان و کنوانسیونهای بین المللی

3

مبانی حقوقی رویه های گمرکی

اصلی

1411023

حسابداری صنعتی 1

3

اصول حسابداری 3

 

پایه

1411034

حقوق اساسی

2

**

تخصصی

1411059

مبانی تجارت خارجی

2

مبانی حقوقی و رویه های گمرکی

 

تخصصی

1411061

آشنایی با فنون و رویه های نوین

2

مبانی حقوقی رویه های گمرکی

اصلی

1411117

زبان خارجه 2

1

زبان خارجه مدیریت

 

عمومی

1413012

آیین زندگی

2

**

اختیاری

1411065

اصول بیمه

2

**

 

 

 

 

 

 

عمومی

1413017

تفسیر موضوعی قرآن

2

**

 

جمع واحد

20

جمع واحد

20

 

ترم پنجم

ترم ششم

 

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

پایه

1411504

روش تحقیق و ماخذشناسی

3

آمار و کاربرد آن

اصلی

1411020

مدیریت مالی

3

اصول حسابداری 2/اقتصاد کلان

 

پایه

1411087

زبان خارجه 3

1

زبان خارجه 2

اصلی

1411016

مدیریت منابع انسانی

3

تحلیل رفتاری

 

تخصصی

1411062

اصول طبقه بندی  کالا  در تعرفه

3

سازمانها و کنوانسیونها

تخصصی

1411056

حقوق و آئین دادرسی

3

حقوق اساسی

 

اصلی

1411049

پژوهش عملیاتی 2

3

پژوهش عملیاتی 1

تخصصی

1411503

زبان تخصصی گمرک

3

زبان خارجه 3

 

تخصصی

1411064

پول و ارز و بانکداری

3

اقتصاد کلان

تخصصی

1411058

بازرگانی بین المللی

3

اقتصاد کلان

 

پایه

1411189

مبانی کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

3

**

اختیاری

1411067

مکاتبات بازرگانی

2

**

 

عمومی

1413023

اندیشه اسلامی 1

2

**

عمومی

1413024

اندیشه اسلامی2

2

اندیشه اسلامی1

 

عمومی

1410033

دانش خانواده

2

**

عمومی

1410040

ورزش 1

1

تربیت بدنی1

 

جمع واحد

20

جمع واحد

20

 

ترم هفتم

 

 

 

کد درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

 

 

تخصصی

1411063

قاچاق و تخلفات گمرکی

2

حقوق و آئین دادرسی

 

 

تخصصی

 

1411055

بررسی تحلیلی موافقت نامه ها

3

مبانی حقوقی و رویه های گمرکی

 

 

 

 

تخصصی

1411053

حقوق بازرگانی بین المللی

2

بازرگانی بین المللی

 

 

پایه

1411051

مالیه عمومی و خط مشی مالی

3

اقتصاد کلان

 

 

اختیاری

1411041

بازاریابی بین الملل

2

**

 

 

اصلی

1411021

کارآموزی

2

حسابداری صنعتی 1  پژوهش عملیاتی 2

 

 

پایه

1411005

توسعه اقتصادی و برنا مه ریزی

3

ریاضیات و کاربرد آن اقتصاد کلان

 

 

پایه

1411024

مبانی جامعه شناسی

3

**

 

 

جمع واحد

20