برنامه ترمیک دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی 

ورودی های مهر1392

ترم یک

ردیف

نام درس

کد درس

نوع

واحد

1

زبان تخصصی پیش نیاز

1411201

پیش نیاز

2

2

روش تحقیق پیشرفته

1411206

پیش نیاز

2

3

تحقیق در عملیات پیشرفته

1411220

اصلی

2

4

تئوریهای مدیریت پیشرفته

1411213

اصلی

2

5

تحلیل آماری

1411215

اصلی

2

جمع

10

 

ترم دو

ردیف

نام درس

کد درس

نوع

واحد

1

حسابداری مدیریت

1411219

اصلی

2

2

مدیریت انتقال تکنولوژی

1411223

گرایش

2

3

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

1411218

اصلی

2

4

کاربرد تئوری تصمیم گیری در مدیریت

1411217

اصلی

2

5

بررسی نیروی انسانی در صنعت

1411212

اصلی

2

6

مدیریت تولید پیشرفته

1411221

اصلی

2

جمع

10

 

ترم سه

ردیف

نام درس

کد درس

نوع

واحد

1

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

1411214

اصلی

2

2

مدیریت استراتژیک صنعتی

1411216

اصلی

2

3

برنامه ریزی و کنترل موجودیها

1411222

گرایش

2

4

مدیریت کیفیت و بهره وری

1411224

گرایش

2

5

سمینار در مدیریت  صنعتی

1411199

گرایش

2

جمع

12

 

ترم چهار

ردیف

نام درس

کد درس

نوع

واحد

1

پایان نامه

1411226

اصلی

4

 

 

 

4