نهاد رهبری
 
EnAr ورود 0

اساسنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها
مصوب جلسات ۳۲۲ ، ۳۲۳ و ۳۲۴ مورخ ۵/۱۱/۷۲ ، ۷۲/۱۱/۱۹ و ۷۲/۱۲/۳

مقدمه
بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (مدظله‌ العالي) مبني بر تجديد نظر در اساسنامه شوراي نمايندگان و دفاتر آنها در دانشگاه‌ها (موضوع مصوبه شماره ۱۳۶۸/ دش مورخ ۶۹/۶/۲۸ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصلاحيه‌هاي آن) و ايجاد سازمان جديدي براي تحقق اهداف مورد نظر معظم له “نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها” با اين اهداف، وظایف و سازمان تشكيل مي‌شود:
ماده ۱ ـ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها كه در اين اساسنامه اختصارا نهاد نمايندگي ناميده مي‌شود نهادي است كه زير نظر معظم‌ له در كليه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به انجام وظائف مصرح در اساسنامه مي‌پردازد.

ماده ۲ ـ اهداف:
۱ ـ توسعه و تعميق آگاهي‌ها و علایق اسلامي دانشجويان و دانشگاهيان و تبيين ارزش‌هاي اسلامي.
۲ ـ ايجاد و گسترش فضاي معنوي و اسلامي در دانشگاه‌ها و رشد فضایل اخلاقي در دانشگاهيان.
۳ ـ رشد بينش سياسي در محيط دانشگاه.
۴ ـ حمايت و هدايت فكري تشكل‌هاي دانشجویي و دانشگاهي.
۵ ـ حاكميت بخشيدن به ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي در سطوح اجرایي و علمي.
۶ ـ مقابله با ترويج عقاید و افكار انحرافي و هجوم فرهنگي و تقويت روح خود باوري و استقلال فكري.
۷ ـ تقويت پيوند حوزه و دانشگاه.

ماده ۳ ـ وظایف:
۱ ـ تبيين مسایل سياسي، اجتماعي و فرهنگي از طريق برگزاري جلسات، سخنراني و بحث و مناظره، نشر مقالات و جزوات و مانند آن.
۲ ـ انجام دادن مسئوليتهاي روحانيت در محيط دانشگاه مانند اقامه جماعت و برپایي مجالس و محافل مذهبي و اهتمام به تعظيم شعائر اسلامي و مراسم ديني.
۳ ـ اجراي برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي و تربيتي در زمينه علوم و معارف اسلامي از قبيل برگزاري گردهمایي‌ها و نشست‌هاي تخصصي، جلسات پاسخ به سوالات، نشر مقالات و جزوات و فعاليت‌هاي فوق برنامه و مانند آن.
۴ ـ حضور فعال در ميان دانشجويان و دانشگاهيان به منظور راهنمایي و ارشاد فكري و اخلاقي و پاسخگویي به مسایل شرعي.
۵ ـ هدايت تشكلها و نهادها و حركت‌هاي اسلامي دانشجویي و دانشگاهي و تقويت فعاليت‌هاي اسلامي در دانشگاه.
۶ ـ مطالعه و بررسي وضع ديني و اعتقادي و گرايش‌هاي فرهنگي و سياسي در محيط دانشگاه و علل ضعف‌ها و نارسایی‌ها براي دستيابي به راه‌حلهاي مناسب.
۷ـ بسط فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر و اقامه نماز در دانشگاه‌ها.
۸ ـ همكاري با نهادها و مراكز حوزه‌اي و دانشگاهي و پشتيباني از آنها براي تقويت پيوند حوزه و دانشگاه.
۹ ـ گزينش علمي و عمومي استادان دروس معارف اسلامي و نظارت بر كيفيت ارایه آن دروس و ارزيابي عملكرد آنان.
۱۰ ـ تایيد ریيس پيشنهادي گروه معارف اسلامي قبل از معرفي به ریيس دانشگاه.
۱۱ ـ نظارت بر رعايت موازين اسلامي و ارزش‌هاي انقلاب در امور اداره دانشگاه‌ها، تشكل‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي و سياسي ـ اجتماعي مراكز هنري و ورزشي و خوابگاه‌هاي دانشگاهي و نيز نشريات داخلي دانشگاه.
۱۲ ـ بررسي مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي راجع به امور فرهنگي در مراكز آموزش عالي و مؤسسات وابسته از نظر انطباق با معيارها و ارزش‌هاي اسلامي و انقلاب اسلامي.
۱۳ ـ حمايت از نيروهاي متخصص و متعهد در دانشگاه.
۱۴ ـ اعلام نظر كتبي درباره خلاف‌هاي بين متون جزوات درسي و مباحث راجع به مباني ارزش‌ها وديدگاه‌هاي ديني و اسلامي از طرف دفتر مركزي نهاد، به مسئولان ذيربط، براي اصلاح.
تبصره ۱: درمواردي كه اجراي بندهاي اين ماده نياز به حضور مسئول نهاد در يكي از شوراها، هيات‌ها يا كميته‌هاي وزارتخانه‌، دانشگاه يا دانشكده داشته باشد از وي براي شركت در جلسه دعوت خواهد شد.
تبصره ۲: به منظور اجراي وظايف ناشي از اين ماده، صورت جلسات شوراها و هيات‌ها و كميته‌هاي تبصره ۱ به اطلاع مسئول نهاد مي‌رسد.
تبصره ۳: مسئول نهاد در هر دانشگاه نظرها و تذكرات خود را در هر يك از موارد بررسي و اقدام لازم كتبا به رییس يا مسئولان دانشگاه يا مركز آموزش عالي اعلام مي‌دارد، در صورت عدم موفقيت يا عدم اعتنا، موضوع به شوراي نمايندگان احاله مي‌شود تا با حضور طرفين بررسي و تصميم‌ نهايي اتخاذ شود.
۱۵ ـ عضويت نماينده‌اي از نهاد در شوراي عالي برنامه‌ريزي و نماينده‌اي در هيات نظارت و بازرسي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نمايندگاني در هيات‌هاي عالي گزينش استاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اين چهار نماينده به پيشنهاد رییس نهاد و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتخاب خواهند شد.

ماده ۴ ـ اركان نهاد نمايندگي عبارتند از:
۱ ـ شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري.
۲ ـ رياست نهاد.
۳ ـ دفاتر نمايندگان در دانشگاه‌ها.
ماده ۵ ـ شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري عالي‌ترين مرجع سياستگذاري نهاد است و اعضاي آن را رهبر معظم انقلاب اسلامي منصوب مي‌كنند.
ماده ۶ ـ ریيس نهاد برترين مسئول اجرائي نهاد است و با پيشنهاد شوراي نمايندگان توسط مقام معظم رهبري براي مدت ۳ سال تعيين مي‌شود.
ماده ۷ ـ مسئول دفتر نمايندگي در دانشگاه مسئوليت اداره دفتر و اجراي وظايف نهاد در حيطه دانشگاه را بر عهده دارد و زير نظر رئيس نهاد و در چارچوب برنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي ابلاغ شده از سوي وي فعاليت مي‌كند.
ماده ۸ ـ نصب و عزل مسئولان دفاتر نمايندگي در دانشگاه‌ها پس از مشورت با ریيس دانشگاه به پيشنهاد رییس نهاد و تصويب شوراي نمايندگان و حكم ریيس شورا صورت مي‌گيرد.

ماده ۹ ـ وظايف شوراي نمايندگان:
۱ ـ تصويب سياست‌ها و خط مشي‌ها، نمودار تشكيلاتي و شرح وظایف قسمت‌ها.
۲ ـ پيشنهاد رئيس نهاد به مقام معظم رهبري.
۳ ـ تصويب برنامه و تهيه و تنظيم بودجه و ترازنامه سالانه و ارایه آن براي تصويب به مراجع ذي‌صلاح.
۴ ـ نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي نمايندگان و عملكرد نهاد.
۵ ـ نصب و عزل مسئولان دفاتر نمايندگان در دانشگاه با امضاي ریيس شوراي نمايندگان پس از پيشنهاد ریيس نهاد و مشورت با ریيس دانشگاه.
۶ ـ تصويب تشكيلات دفاتر نمايندگي و محدوده وظايف شعب وابسته در چهارچوب اساسنامه.

ماده ۱۰ ـ وظایف و اختيارات رئيس نهاد:
۱ ـ اداره كليه امور نهاد در چهارچوب اساسنامه و مقررات.
۲ ـ اجراي مصوبات شوراي نمايندگان.
۳ ـ نظارت بر حسن اجراي وظايف دفاتر و واحدها و فعاليت‌هاي جاري نهاد در دانشگاه‌ها و پيگيري اشكالات و تخلفات احتمالي.
۴ ـ پيشنهاد برنامه محتوایي و طرح‌هاي اجرايي براي تصويب در شوراي نمايندگان.
۵ ـ تهيه و ابلاغ آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها به دفاتر نمايندگي در دانشگاه‌ها براي انجام وظایف محول.
۶ ـ پيشنهاد نصب و عزل مسئولان دفاتر در دانشگاه‌ها پس از مشورت با ریيس دانشگاه در هر مورد به شوراي نمايندگان براي صدور حكم.
۷ ـ تهية سياستها، خط مشي‌ها، نمودار تشكيلاتي و شرح وظایف قسمت‌ها و ارایه به شوراي نمايندگان براي تصويب.
۸ ـ تهيه و تدوين برنامه، بودجه و ترازنامه سالانه و ارایه به شورا.
۹ ـ نصب و عزل معاونان و مسئولان داخلي نهاد.
۱۰ ـ تشكيل شورایي از صاحب نظران حوزه و دانشگاه به منظور بررسي طرح‌ها و برنامه‌هاي محتوایي نهاد.
۱۱ ـ جذب و تربيت فضلاي روحاني براي تصدي مسئوليت‌ها در نهاد نمايندگي.
تبصره: با تصويب شوراي نمايندگان، ریيس نهاد مي‌تواند برخي از وظایف دفاتر نمايندگي را به طور متمركز اجرا كند.
ماده ۱۱ ـ هيأت ریيسه دانشگاه با حضور مسئول دفتر نمايندگي نسبت به هرگونه پشتيباني و تأمين نيازهاي دفتر اعم از نيروي انساني و فضا و تجهيزات در چهارچوب امكانات دانشگاه، تصميم‌گيري و اقدام مي‌كند.
ماده ۱۲ ـ بودجه نهاد همه ساله در رديف مستقل در بودجه كل كشور پيش‌بيني مي‌‌شود و دفتر نمايندگي مي‌تواند علاوه بر اعتباراتي كه از نهاد نمايندگي دريافت مي‌كند، از بودجه‌اي كه در رديف راجع به مسایل فرهنگي، همه ساله در بودجه دانشگاه منظور مي‌شود استفاده كند.
تبصره: اجراي اين اساسنامه براي دانشگاه‌هاي غيردولتي موكول به تهيه متمم جداگانه‌اي براي اين قبيل مؤسسات و تصويب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود.
مادة ۱۳ ـ اين اساسنامه كه در ۱۳ ماده و ۵ تبصره در تاريخ ۷۲/۱۲/۳ به تصويب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي رسيده است بند ۱۵ ماده ۳ آن در جلسه ۳۷۴ مورخ ۲۵/۲/۷۵ تكميل شد.

4   3
بازدید امروز: 3    بازدید کل: 3552