مدیریت امور آموزشی
EnAr

برنامه زمانی و مقررات دوره تابستان 1401-1400 دانشگاه هرمزگان

بدینوسيله برنامه و ضوابط دوره تابستان ١۴٠١-١۴٠٠ دانشگاه هرمزگان، مقطع کارشناسی این دانشگاه را به تفصيل ذیل به آگاهی می رساند: الف :برنامه زمان بندی ثبت نام - از تاریخ 1401/٠۴/20 الی حداکثر تا ساعت ١۴ روز چهارشنبه مورخ 1401/٠۴/22

1   1
بازدید امروز: 37    بازدید کل: 556
captcha