مدیریت امور آموزشی
 
EnAr

1) دانشجو برای ارائه درخواست میهمانی نیمسال یا انتقال به دیگر دانشگاهها چه زمان و از چه طریق اقدام نماید؟

- از اول  تا پایان  اردیبهشت ماه هر سال با مراجعه به وب گاه سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت ارائه درخواست خود ثبت نام نمایند.

______________________________________________________________________________________________________________

2دانشجودر زمان حذف اضطراری مجاز به حذف چند درس می باشد؟

-  با رعایت سقف واحد مقرر و با تایید استاد راهنما و مدیر گروه دانشجو مجاز به حذف یک درس نظری از طریق سامانه آموزشی گلستان می باشد.

______________________________________________________________________________________________________________

3) دانشجو برای ثبت درخواست مرخصی تحصیلی در چه زمان و از چه طریق اقدام نماید.؟

- زمان ثبت درخواست مرخصی تحصیلی از پایان ثبت نام مفقدماتی تا یک هفته قبل از شروع انتخاب واحد اصلی و از طریق سامانه گلستان و با تاییید استاد راهنما، مدیرگروه و معاون آموزشی دانشکده می باشد.

______________________________________________________________________________________________________________

4) دانشجو برای ثبت درخواست حذف ترم در چه زمان و از چه طریق اقدام نماید؟

- زمان ثبت درخواست حذف ترم از پایان حذف و اضافه تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال و از طریق سامانه آموزشی گلستان و با تایید استاد راهنما، مدیر گروه، معاون آموزشی دانشکده و کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه می باشد.

______________________________________________________________________________________________________________

5) آیا دانشجوی ورودی جدید مجاز به انجام حذف اضطراری درس می باشد؟

- با تایید استاد راهنما و مدیر گروه مجاز به حذف می باشد.

______________________________________________________________________________________________________________

6) حداکثر و حداقل واحد انتخابی دانشجو در هر نیمسال چه تعداد می باشد؟

-  دانشجویان ورودی سال تحصیلی 91 و 92 حداقل 14 واحد و دانشجویان ورودی های دیگر حداقل 12 واحد  و حداکثر 20 واحد درسی در هر نیمسال تحصیلی انتخاب کنند حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان حداکثر 8 واحد درسی است.

- اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل 17 باشد. دانشجو با تایید گروه آموزشی در نیمسال تحصیلی بعد می تواند حداکثر 24 واحد درس انتخاب نماید.

- چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش آموختگی، حداکثر 24 واحد درسی باقی داشته باشد، بشرطی که میانگین کل وی بالای 10 باشد، می تواند تا 24 واحد درسی اخذ نماید.

______________________________________________________________________________________________________________

7) دانشجوی روزانه در صورت درخواست انصراف از تحصیل آیا باید هزینه ای پرداخت نماید؟

- بله، در صورت انصراف، هزینه تحصیلی رایگان به ازای نیمسالهای گذرانده شده دریافت می گردد.

______________________________________________________________________________________________________________

8) دانشجویی که معدل نیمسال آن کمتر از 12 باشد آیا در نیمسال بعدی مجاز به انتخاب بیشتر از 14 واحد می باشد؟

- خیر، در نیمسال بعدی حداکثر می تواند 14 واحد درسی انتخاب کند.

______________________________________________________________________________________________________________

9) آیا دانشجو ملزم به حضور در امتحانات پایان نیمسال است؟

- بله، حضور در امتحانات پایان نیمسال برای همه دانشجویان الزامی است. و در صورت غیبت، نمرات امتحان میان ترم، تکالیف و ... برای دانشجو به هیچ وجه منظور نخواهد شد.

______________________________________________________________________________________________________________

10) آیا برای دانشجویی که در امتحانات پایان نیمسال غیبت نماید، امتحان مجدد بعمل خواهد آمد؟

- خیر، به هر عنوان از دانشجوی غایب امتحان مجدد بعمل نخواهد آمد و برای غیبت غیر موجه نمره صفر منظور خواهد گردید.

4   2
بازدید امروز: 8    بازدید کل: 6078