مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز (پژوهشکده هرمز)
 
ArEn
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 عبدالرزاق رحمانی عضو هیات علمی (استادیار) دکتری زبان عربی ۰۷۶۳۳۷۵۳۳۶۵ rahmani6038@hormozgan.ac.ir
2 منصور لوایی عضو هیات علمی (مربی) کارشناس ارشد تاریخ جهان
3 محمد کاظمی عضو هیات علمی (استادیار) دکتری منابع طبیعی علوم و مهندسی آبخیزداری 07633753365 mohamad.kazemi86@gmail.com
4 نوید احمدی نسب عضو هیات علمی (استادیار) دکتری بیوتکنولوژی 07633753365 na.84ir@gmail.com
5 فریبرز محمدی عضو هیات علمی (استادیار) دکتری مهندسی کشاورزی-آبیاری وزهکشی 07633711055 mfariborz@gmail.com