مدیر و اعضای هسته

مدیر هسته: سید عبدالوهاب سماوی

اعضای هسته

دکتر علی اکبرشیخی فینی

دکتر موسی جاودان

دکتر حسین زینلی پور

دکتر سمانه نجارپوریان