- مشخصات اعضای اصلی و غیر اصلی هسته:

ردیف

نام و نام‌خانوادگي

رشته تحصيلي

مرتبة‌ دانشگاهي

گروه آموزشي/ پژوهشی

دانشكده

نوع عضویت

امتیاز کسب شده طبق آئین نامه ارتقاء

1

فریبرز محمدی

آبیاری و زهکشی

استادیار

مرتع و آبخیزداری

کشاورزی و منایع طبیعی

اصلی

 

2

سیروس ارشادی

عمران- هیدرولیک

استادیار

عمران

فنی و مهندسی

اصلی

 

3

زهرا قاسمی

محیط زیست

استادیار

محیط زیست

علوم و فنون دریایی

اصلی

 

4

عدنان صادقی آبیاری و زهکشی استادیار کشاورزی کشاورزی و منایع طبیعی غیراصلی

 

5

طالب زارعی

مهندسی شیمی

استادیار

مهندسی مکانیک

فنی و مهندسی

غیراصلی

 

6

مهدی میرزاده کوهشاهی

جغرافیایی طبیعی

استادیار

جغرافیایی طبیعی

جغرافیا و علوم انسانی

غیراصلی

 

7

محمد محبی

اقتصاد

استادیار

اقتصاد

جغرافیا و علوم انسانی

غیراصلی

 

8

حمید غلامی

بیابان زدایی

استادیار

مرتع و آبخیزداری

کشاورزی و منایع طبیعی

غیراصلی

 

9

مسعودبختیاری کیا

Geometric and GIS

استادیار

جغرافیا

جغرافیا و علوم انسانی

غیراصلی

 

10

پیمان دانش‌کار آراسته

آبیاری و زهکشی

دانشیار

علوم و مهندسی آب

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

خارج از دانشگاه