Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

اعلام تغییرات برخی از امتحانات پایان نیمسال دوم 1400-1399

با استحضار کلیه دانشجویان گرامی می رساند کلیه امتحانات روز پنج شنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه لغو و به روز سه شنبه هشتم تیر ماه به همان ترتیب در ساعات اعلام شده قبلی برگزار می گردد. کلیه امتحانات زوز شنبه مورخ بیست و نه خرداد ماه لغو می گردد و امتحانات مذکور در روز یکشنبه مورخ سیزدهم تیرماه به همان ترتیب در ساعات اعلام شده قبلی برگزار می گردد

1400/03/16

اعلام زمان مصاحبه شوندگان گروه شیلات

به اطلاع کلیه مصاحبه شوندگان محترم می رساند تاریخ مصاحبه روز هجدهم خرداد ماه به ترتیب زیر می باشد: آقای علیرضاکشیری ساعت هشت و سی دقیقه-آقای منصور زینلی هشت و پنجاه دقیقه -خانم رویا صداقت ساعت نه و پانزده دقیقه- خانم نجمه روی دل ساعت نه و چهل دقیقه-خانم سودابه سهامی ساعت ده صبح - خانم سمیه فاریابی ساعت ده و بیست دقیقه-آقای حمید رضاشهریاری ساعت ده و چهل و پنج دقیقه- آقای امداد دادور ساعت یازده و پانزده دقیقه- خانم شهلا برموز ساعت یازده و چهل دقیقه-آقای حسین قاسمی ساعت دوازده- آقای اسماعیل فرجاد زاده ساعت دوازده و بیست دقیقه -آقای کامبیز خدمتی ساعت دوازده و چهل و پنج دقیقه- خانم سحرمردوخی ساعت سیزده و سی دقیقه- خانم مهدیه احمدی سیزده و پنجاه دقیقه-آقای یوسف نگهداری جعفر بیگی ساعت چهارده و پانزده دقیقه- خانم مه لقاکرمی شیرازی چهارده و سی و پنج دقیقه- خانم سعیده هوشنگی ساعت پانزده-آقای منصور خیاطیان ساعت پانزده و بیست دقیقه- خانم رقیه دهقانی ساعت پانزده و چهل و پنج دقیقه

1400/03/16

زمان مصاحبه دکتری گروه شیلات

زمان مصاحبه از متقاضیان جهت مصاحبه دکتری 1400 گروه شیلات بدین شرح می باشد: مصاحبه اصلی روز سه شنبه هجدهم خرداد هزار و چهارصد از شاعت هشت و سی دقیقه صبح مصاحبه برای کسانی که از مصاحبه اصلی جامانده اند روز چهارشنبه نوزدهم خرداد هزار و چهارصد از ساعت هشت و سی دقیقه صبح

1400/03/11

اطلاعیه ثبت نام مقدماتی اردیبهشت ماه 1400

زمان ثبت نام: 11/02/1400 الی 13/02/1400 نشاني ثبت نام: سامانه جامع آموزشي گلستان https:// golestan. Hormozgan.ac.ir منوي ثبت نام / عمليات ثبت نام مقدماتي / ثبت نام مقدماتي نكات مهم : • شركت همه دانشجويان (از جمله دانشجويان نيمسال آخر براي فارغ التحصيلي در نيمسال آينده) در ثبت نام مقدماتي الزامي است. • دانشجويانيكه اقدام به ثبت نام مقدماتي ننمايند از شركت در اولين روز اختصاص يافته براي سال ورود خود در ثبت نام اصلي محروم مي گردند و فقط مي توانند در آخرين روز بازه ثبت نام اصلي، انتخاب واحدنمايند. بديهي درخواست بررسي اشكالات انتخاب واحد اين دانشجويان كه ناشي از عدم ثبت نام مقدماتي باشد قابل بررسي نخواهد بود. • قبل از ثبت نام با ورود به صفحه اول گلستان و پس از كمي مكث، بر روي دريچه باز شده در قسمت راهنما، با كليك روي عبارت "راهنماي دانشجو" و سپس با كليك روي عبارت " راهنماي پردازش ثبت نام مقدماتي "، مراحل و نحوه ثبت نام را بدقت مطالعه كنند. • بمنظور انجام مطلوب ثبت نام با استاد راهنماي خود در ساعات تعيين شده توسط آنها مشورت نمايند. لازم است پس از انجام ثبت نام، با مراجعه به استاد راهنما_ در مهلت مقرر بازه ثبت نام مقدماتي – ثبت نام انجام شده دانشجو توسط استاد راهنما در سامانه گلستان تاييد گردد. • دانشجويانيكه دسترسي آنها به سامانه گلستان توسط اداره آموزش مسدود مي باشد موظفند تا مشخص شدن وضعيت قطعي آموزشي خود درخواست دروس انتخابي خود را در پيشخوان خدمت گلستان ارائه نمايند. در غير اينصورت ثبت نام اصلي آنان با اشكال مواجه مي شود. • در زمان انتخاب واحد اصلي، در صورت لزوم دانشجو مجاز به تغيير حداكثر ٩ واحد نسبت به ثبت نام مقدماتي است. در هنگام ثبت نام اصلي دانشجو موظف است نسبت به اصلاح دروس در چارچوب قوانين آموزشي اقدام نمايد. • دانشجو در اين مرحله تنها به انتخاب دروس اقدام مي نمايد و تعيين گروه درس در زمان انتخاب واحد اصلي انجام خواهد گرفت. • دانشجويان متقاضي ميهماني يا انتقال به دانشگاههاي ديگر و دانشجويان متقاضي تمديد ميهماني در دانشگاه هرمزگان و همچنين دانشجوياني كه در نيمسال دوم 1400-1399 مرخصي تحصيلي اخذ نموده اند لازم است در ثبت نام مقدماتي اين دانشگاه شركت نمايند.

1400/02/10

برگزاری آزمو ن جامع نیمسال دوم تحصیلی 99

1 به اطلاع دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع می رسانددانشجوباید درس ارزیابی جامع را ثبت نام کرده باشد. 2حداکثر تا تاریخ هفدهم اردیبهشت از طریق پیشخوان خدمت گلستان درخواست خود را ثبت نمایند. 3دانشجویانی که موفق به ارائه گواهی قبولی در آزمون بسندگی زبان نشده اند اما درس آزمون جامع را انتخاب نموده اند نیز می توانند در آزمون شرکت کنند. 4تصویب پروپوزال و اخذ درس رساله دکتری در هر حال منوط به قبولی در آزمون ارزیابی جامع و ارائه گواهی قبولیدر آزمون بسندگی زبان است.

1400/02/10

اعلام تغییرات برخی از امتحانات پایان نیمسال دوم 1400-1399

با استحضار کلیه دانشجویان گرامی می رساند کلیه امتحانات روز پنج شنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه لغو و به روز سه شنبه هشتم تیر ماه به همان ترتیب در ساعات اعلام شده قبلی برگزار می گردد. کلیه امتحانات زوز شنبه مورخ بیست و نه خرداد ماه لغو می گردد و امتحانات مذکور در روز یکشنبه مورخ سیزدهم تیرماه به همان ترتیب در ساعات اعلام شده قبلی برگزار می گردد

1400/03/16

زمان مصاحبه دکتری گروه شیلات

زمان مصاحبه از متقاضیان جهت مصاحبه دکتری 1400 گروه شیلات بدین شرح می باشد: مصاحبه اصلی روز سه شنبه هجدهم خرداد هزار و چهارصد از شاعت هشت و سی دقیقه صبح مصاحبه برای کسانی که از مصاحبه اصلی جامانده اند روز چهارشنبه نوزدهم خرداد هزار و چهارصد از ساعت هشت و سی دقیقه صبح

1400/03/11

اطلاعیه ثبت نام مقدماتی اردیبهشت ماه 1400

زمان ثبت نام: 11/02/1400 الی 13/02/1400 نشاني ثبت نام: سامانه جامع آموزشي گلستان https:// golestan. Hormozgan.ac.ir منوي ثبت نام / عمليات ثبت نام مقدماتي / ثبت نام مقدماتي نكات مهم : • شركت همه دانشجويان (از جمله دانشجويان نيمسال آخر براي فارغ التحصيلي در نيمسال آينده) در ثبت نام مقدماتي الزامي است. • دانشجويانيكه اقدام به ثبت نام مقدماتي ننمايند از شركت در اولين روز اختصاص يافته براي سال ورود خود در ثبت نام اصلي محروم مي گردند و فقط مي توانند در آخرين روز بازه ثبت نام اصلي، انتخاب واحدنمايند. بديهي درخواست بررسي اشكالات انتخاب واحد اين دانشجويان كه ناشي از عدم ثبت نام مقدماتي باشد قابل بررسي نخواهد بود. • قبل از ثبت نام با ورود به صفحه اول گلستان و پس از كمي مكث، بر روي دريچه باز شده در قسمت راهنما، با كليك روي عبارت "راهنماي دانشجو" و سپس با كليك روي عبارت " راهنماي پردازش ثبت نام مقدماتي "، مراحل و نحوه ثبت نام را بدقت مطالعه كنند. • بمنظور انجام مطلوب ثبت نام با استاد راهنماي خود در ساعات تعيين شده توسط آنها مشورت نمايند. لازم است پس از انجام ثبت نام، با مراجعه به استاد راهنما_ در مهلت مقرر بازه ثبت نام مقدماتي – ثبت نام انجام شده دانشجو توسط استاد راهنما در سامانه گلستان تاييد گردد. • دانشجويانيكه دسترسي آنها به سامانه گلستان توسط اداره آموزش مسدود مي باشد موظفند تا مشخص شدن وضعيت قطعي آموزشي خود درخواست دروس انتخابي خود را در پيشخوان خدمت گلستان ارائه نمايند. در غير اينصورت ثبت نام اصلي آنان با اشكال مواجه مي شود. • در زمان انتخاب واحد اصلي، در صورت لزوم دانشجو مجاز به تغيير حداكثر ٩ واحد نسبت به ثبت نام مقدماتي است. در هنگام ثبت نام اصلي دانشجو موظف است نسبت به اصلاح دروس در چارچوب قوانين آموزشي اقدام نمايد. • دانشجو در اين مرحله تنها به انتخاب دروس اقدام مي نمايد و تعيين گروه درس در زمان انتخاب واحد اصلي انجام خواهد گرفت. • دانشجويان متقاضي ميهماني يا انتقال به دانشگاههاي ديگر و دانشجويان متقاضي تمديد ميهماني در دانشگاه هرمزگان و همچنين دانشجوياني كه در نيمسال دوم 1400-1399 مرخصي تحصيلي اخذ نموده اند لازم است در ثبت نام مقدماتي اين دانشگاه شركت نمايند.

1400/02/10

برگزاری آزمو ن جامع نیمسال دوم تحصیلی 99

1 به اطلاع دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع می رسانددانشجوباید درس ارزیابی جامع را ثبت نام کرده باشد. 2حداکثر تا تاریخ هفدهم اردیبهشت از طریق پیشخوان خدمت گلستان درخواست خود را ثبت نمایند. 3دانشجویانی که موفق به ارائه گواهی قبولی در آزمون بسندگی زبان نشده اند اما درس آزمون جامع را انتخاب نموده اند نیز می توانند در آزمون شرکت کنند. 4تصویب پروپوزال و اخذ درس رساله دکتری در هر حال منوط به قبولی در آزمون ارزیابی جامع و ارائه گواهی قبولیدر آزمون بسندگی زبان است.

1400/02/10

قابل توجه دانشجویانی که در آزمون بسندگی زبان دانشگاه هرمزگان شرکت کرده اند

آزمون روز سه شنبه مورخ نوزدهم اسفند نود و نه برگزار خواهد شد. زمان شروع فرایند آزمون ده صبح است و نیم ساعت قبل از شروع آزمون درب حوزه بسته خواهد شد. آدرس محل برگزاری آزمون بندرعباس آزاد شهر بلوار افروز شهابی پور مجتمع بصیرت ( گفتگوی تمدنها) دانشجویان گرامی هیچ گونه وسایل صوتی حتی به صورت خاموش همراه نداشته و به همراه داشتن ماسک نیز الزامی خواهد بود.

1399/12/16

اعلام تغییرات برخی از امتحانات پایان نیمسال دوم 1400-1399

با استحضار کلیه دانشجویان گرامی می رساند کلیه امتحانات روز پنج شنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه لغو و به روز سه شنبه هشتم تیر ماه به همان ترتیب در ساعات اعلام شده قبلی برگزار می گردد. کلیه امتحانات زوز شنبه مورخ بیست و نه خرداد ماه لغو می گردد و امتحانات مذکور در روز یکشنبه مورخ سیزدهم تیرماه به همان ترتیب در ساعات اعلام شده قبلی برگزار می گردد

1400/03/16

اطلاعیه ثبت نام مقدماتی اردیبهشت ماه 1400

زمان ثبت نام: 11/02/1400 الی 13/02/1400 نشاني ثبت نام: سامانه جامع آموزشي گلستان https:// golestan. Hormozgan.ac.ir منوي ثبت نام / عمليات ثبت نام مقدماتي / ثبت نام مقدماتي نكات مهم : • شركت همه دانشجويان (از جمله دانشجويان نيمسال آخر براي فارغ التحصيلي در نيمسال آينده) در ثبت نام مقدماتي الزامي است. • دانشجويانيكه اقدام به ثبت نام مقدماتي ننمايند از شركت در اولين روز اختصاص يافته براي سال ورود خود در ثبت نام اصلي محروم مي گردند و فقط مي توانند در آخرين روز بازه ثبت نام اصلي، انتخاب واحدنمايند. بديهي درخواست بررسي اشكالات انتخاب واحد اين دانشجويان كه ناشي از عدم ثبت نام مقدماتي باشد قابل بررسي نخواهد بود. • قبل از ثبت نام با ورود به صفحه اول گلستان و پس از كمي مكث، بر روي دريچه باز شده در قسمت راهنما، با كليك روي عبارت "راهنماي دانشجو" و سپس با كليك روي عبارت " راهنماي پردازش ثبت نام مقدماتي "، مراحل و نحوه ثبت نام را بدقت مطالعه كنند. • بمنظور انجام مطلوب ثبت نام با استاد راهنماي خود در ساعات تعيين شده توسط آنها مشورت نمايند. لازم است پس از انجام ثبت نام، با مراجعه به استاد راهنما_ در مهلت مقرر بازه ثبت نام مقدماتي – ثبت نام انجام شده دانشجو توسط استاد راهنما در سامانه گلستان تاييد گردد. • دانشجويانيكه دسترسي آنها به سامانه گلستان توسط اداره آموزش مسدود مي باشد موظفند تا مشخص شدن وضعيت قطعي آموزشي خود درخواست دروس انتخابي خود را در پيشخوان خدمت گلستان ارائه نمايند. در غير اينصورت ثبت نام اصلي آنان با اشكال مواجه مي شود. • در زمان انتخاب واحد اصلي، در صورت لزوم دانشجو مجاز به تغيير حداكثر ٩ واحد نسبت به ثبت نام مقدماتي است. در هنگام ثبت نام اصلي دانشجو موظف است نسبت به اصلاح دروس در چارچوب قوانين آموزشي اقدام نمايد. • دانشجو در اين مرحله تنها به انتخاب دروس اقدام مي نمايد و تعيين گروه درس در زمان انتخاب واحد اصلي انجام خواهد گرفت. • دانشجويان متقاضي ميهماني يا انتقال به دانشگاههاي ديگر و دانشجويان متقاضي تمديد ميهماني در دانشگاه هرمزگان و همچنين دانشجوياني كه در نيمسال دوم 1400-1399 مرخصي تحصيلي اخذ نموده اند لازم است در ثبت نام مقدماتي اين دانشگاه شركت نمايند.

1400/02/10

برگزاری آزمو ن جامع نیمسال دوم تحصیلی 99

1 به اطلاع دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع می رسانددانشجوباید درس ارزیابی جامع را ثبت نام کرده باشد. 2حداکثر تا تاریخ هفدهم اردیبهشت از طریق پیشخوان خدمت گلستان درخواست خود را ثبت نمایند. 3دانشجویانی که موفق به ارائه گواهی قبولی در آزمون بسندگی زبان نشده اند اما درس آزمون جامع را انتخاب نموده اند نیز می توانند در آزمون شرکت کنند. 4تصویب پروپوزال و اخذ درس رساله دکتری در هر حال منوط به قبولی در آزمون ارزیابی جامع و ارائه گواهی قبولیدر آزمون بسندگی زبان است.

1400/02/10

قابل توجه دانشجویانی که در آزمون بسندگی زبان دانشگاه هرمزگان شرکت کرده اند

آزمون روز سه شنبه مورخ نوزدهم اسفند نود و نه برگزار خواهد شد. زمان شروع فرایند آزمون ده صبح است و نیم ساعت قبل از شروع آزمون درب حوزه بسته خواهد شد. آدرس محل برگزاری آزمون بندرعباس آزاد شهر بلوار افروز شهابی پور مجتمع بصیرت ( گفتگوی تمدنها) دانشجویان گرامی هیچ گونه وسایل صوتی حتی به صورت خاموش همراه نداشته و به همراه داشتن ماسک نیز الزامی خواهد بود.

1399/12/16

نحوه شرکت در آزمون بسندگی زبان انگلیسی ( ویژه دانشجویان دکتری دانشگاه هرمزگان)

دانشجویان دکتری متقاضی ثبت نام در آزمون بسندگی زبان می بایست از طریق پیشخوان خدمت قسمت درخواست بررسی مشکلات آموزشی را انتخاب کرده سپس روی گزینه درخواست جدید رفته و در قیمت مشخصات درخواست درخواست شرکت در آزمون بسندگی زبان ( آموزشهای عالی آزاد) را انتخاب نمایند. هزینه ثبت نام در آزمون صد و بیست هزار تومان می باشد و دانشجو می بایست در زمان ثبت نام از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان آن را پرداخت نماید. این آزمون شامل صد سوال چهار گزینه ای سی سوال شنیداری سی سوال گرامر و چهل سوال ذرک مطلب می باشد. حد نصاب نمره قبولی کسب نمره پنجاه از صد است. زمان و محل برگزاری آزمون در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.

1399/12/05

اعلام تغییرات برخی از امتحانات پایان نیمسال دوم 1400-1399

با استحضار کلیه دانشجویان گرامی می رساند کلیه امتحانات روز پنج شنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه لغو و به روز سه شنبه هشتم تیر ماه به همان ترتیب در ساعات اعلام شده قبلی برگزار می گردد. کلیه امتحانات زوز شنبه مورخ بیست و نه خرداد ماه لغو می گردد و امتحانات مذکور در روز یکشنبه مورخ سیزدهم تیرماه به همان ترتیب در ساعات اعلام شده قبلی برگزار می گردد

1400/03/16

اعلام زمان مصاحبه شوندگان گروه علوم غیر زیستی رشته هواشناسی

خانم نرگس آقاخانی همدانی نوزدهم خرداد ساعت نه صبح - آقای روح الله داوودی نوزدهم خرداد ساعت نه و سی دقیقه صبح -خانم سید صدیقه قربانی نژاد نوزدهم خردادساعت ده صبح-آقای احسان حسین زاده پشترودی نوزدهم خردادساعت ده و سی دقیقه صبح-خانم بی بی عاطفه میز افضلی سریزدی نوزدهم خردادساعت یازده -آقای امیر نادری نوزدهم خرداد ساعت یازده و سی دقیقه- آقای محمد ثابت قهفرخی نوزدهم خرداد ساعت دوازده-آقای حمزه شفی خدائی نوزدهم خردادساعت دوازده و سی دقیقه-آقای محمد اسماعیل قهستانی نوزدهم خردادساعت سیزده

1400/03/14

اعلام زمان مصاحبه شوندگان گروه علوم غیر زیستی رشته فیزیک دریا

آقای سروش امیری هجدهم خرداد ساعت نه صبح آقای سید فرید الدین حسینی هجدهم خرداد نه و بیست دقیقه صبح آقای مهدی محمدی هجدهم خرداد نه و چهل دقیقه صبح خانم سارا موحدی نژاد هجدهم خرداد ساعت ده آقای مسعود رنجبری هجدهم خرداد ساعت ده و بیست دقیقه خانم فریبا سالار پور فارغانی هجدهم خرداد ساعت ده و چهل دقیقه خانم زهره شاه منصوری هجدهم خرداد ساعت یازده

1400/03/14

زمان مصاحبه دکتری گروه علوم غیر زیستی جوی و اقیانوسی

مصاحبه داوطلبین رشته فیزیک دریا روز سه شنبه هجدهم خرداد ماه هزار و چهارصد از ساعت هشت و سی دقیقه صبح مصاحبه داوطلبین رشته هواشناسی روز چهارشنبه نوزدهم خرداد ماه هزار و چهارصد از ساعت هشت و سی دقیقه صبح مصاحبه با تاخیر هر دو رشته روز پنج شنبه بیستم خرداد ماه هزار و چهارصد از ساعت ده صبح

1400/03/11

اطلاعیه ثبت نام مقدماتی اردیبهشت ماه 1400

زمان ثبت نام: 11/02/1400 الی 13/02/1400 نشاني ثبت نام: سامانه جامع آموزشي گلستان https:// golestan. Hormozgan.ac.ir منوي ثبت نام / عمليات ثبت نام مقدماتي / ثبت نام مقدماتي نكات مهم : • شركت همه دانشجويان (از جمله دانشجويان نيمسال آخر براي فارغ التحصيلي در نيمسال آينده) در ثبت نام مقدماتي الزامي است. • دانشجويانيكه اقدام به ثبت نام مقدماتي ننمايند از شركت در اولين روز اختصاص يافته براي سال ورود خود در ثبت نام اصلي محروم مي گردند و فقط مي توانند در آخرين روز بازه ثبت نام اصلي، انتخاب واحدنمايند. بديهي درخواست بررسي اشكالات انتخاب واحد اين دانشجويان كه ناشي از عدم ثبت نام مقدماتي باشد قابل بررسي نخواهد بود. • قبل از ثبت نام با ورود به صفحه اول گلستان و پس از كمي مكث، بر روي دريچه باز شده در قسمت راهنما، با كليك روي عبارت "راهنماي دانشجو" و سپس با كليك روي عبارت " راهنماي پردازش ثبت نام مقدماتي "، مراحل و نحوه ثبت نام را بدقت مطالعه كنند. • بمنظور انجام مطلوب ثبت نام با استاد راهنماي خود در ساعات تعيين شده توسط آنها مشورت نمايند. لازم است پس از انجام ثبت نام، با مراجعه به استاد راهنما_ در مهلت مقرر بازه ثبت نام مقدماتي – ثبت نام انجام شده دانشجو توسط استاد راهنما در سامانه گلستان تاييد گردد. • دانشجويانيكه دسترسي آنها به سامانه گلستان توسط اداره آموزش مسدود مي باشد موظفند تا مشخص شدن وضعيت قطعي آموزشي خود درخواست دروس انتخابي خود را در پيشخوان خدمت گلستان ارائه نمايند. در غير اينصورت ثبت نام اصلي آنان با اشكال مواجه مي شود. • در زمان انتخاب واحد اصلي، در صورت لزوم دانشجو مجاز به تغيير حداكثر ٩ واحد نسبت به ثبت نام مقدماتي است. در هنگام ثبت نام اصلي دانشجو موظف است نسبت به اصلاح دروس در چارچوب قوانين آموزشي اقدام نمايد. • دانشجو در اين مرحله تنها به انتخاب دروس اقدام مي نمايد و تعيين گروه درس در زمان انتخاب واحد اصلي انجام خواهد گرفت. • دانشجويان متقاضي ميهماني يا انتقال به دانشگاههاي ديگر و دانشجويان متقاضي تمديد ميهماني در دانشگاه هرمزگان و همچنين دانشجوياني كه در نيمسال دوم 1400-1399 مرخصي تحصيلي اخذ نموده اند لازم است در ثبت نام مقدماتي اين دانشگاه شركت نمايند.

1400/02/10

اعلام تغییرات برخی از امتحانات پایان نیمسال دوم 1400-1399

با استحضار کلیه دانشجویان گرامی می رساند کلیه امتحانات روز پنج شنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه لغو و به روز سه شنبه هشتم تیر ماه به همان ترتیب در ساعات اعلام شده قبلی برگزار می گردد. کلیه امتحانات زوز شنبه مورخ بیست و نه خرداد ماه لغو می گردد و امتحانات مذکور در روز یکشنبه مورخ سیزدهم تیرماه به همان ترتیب در ساعات اعلام شده قبلی برگزار می گردد

1400/03/16

اعلام زمان مصاحبه شوندگان گروه علوم غیر زیستی رشته زیست دریا

خانم آرزو امینیان هجدهم خرداد ماه ساعت نه صبح - خانم زکیه بنی مهد کیوانی هجدهم خرداد ساعت ساعت نه و سی دقیقه-خانم مهدیه چراغی شوی هجدهم خرداد ساعت ده صبح-خانم فاطمه خشت زر هجدهم خرداد ده و سی دقیقه صبح- خانم فاطمه رنجبران هجدهم خرداد ساعت یازده - خانم طیبه زارعی کریانی هجدهم خرداد ساعت یازده و سی دقیقه-خانم مریم شریفی هجدهم خرداد ساعت دوازده - آقای محمد کریمی حاجی خادمی هجدهم خرداد ساعت دوارده و سی دقیقه-خانم فائزه محمودی هجدهم خرداد ساعت سیزده-خانم مریم معظمی هجدهم خرداد ساعت سیزده و سی دقیقه-خانم سارا یوسفیان هجدهم خرداد ساعت چهارده - خانم ژیما معصومی هجدهم خرداد ساعت چهارده و سی دقیقه- خانم سعیده حبیبی مطلق هجدهم خرداد ساعت پانزده

1400/03/14

زمان مصاحبه دکتری گروه علوم غیر زیستی جوی و اقیانوسی

زمان مصاحبه دکتری گروه زیست شناسی در تاریخ سه شنبه مورخ هجدهم خرداد هزار و چهارصد خواهد بود. و زمان مصاحبه با ناخیر نوزدهم خرداد هزار و چهارصد می باشد.

1400/03/11

اطلاعیه ثبت نام مقدماتی اردیبهشت ماه 1400

زمان ثبت نام: 11/02/1400 الی 13/02/1400 نشاني ثبت نام: سامانه جامع آموزشي گلستان https:// golestan. Hormozgan.ac.ir منوي ثبت نام / عمليات ثبت نام مقدماتي / ثبت نام مقدماتي نكات مهم : • شركت همه دانشجويان (از جمله دانشجويان نيمسال آخر براي فارغ التحصيلي در نيمسال آينده) در ثبت نام مقدماتي الزامي است. • دانشجويانيكه اقدام به ثبت نام مقدماتي ننمايند از شركت در اولين روز اختصاص يافته براي سال ورود خود در ثبت نام اصلي محروم مي گردند و فقط مي توانند در آخرين روز بازه ثبت نام اصلي، انتخاب واحدنمايند. بديهي درخواست بررسي اشكالات انتخاب واحد اين دانشجويان كه ناشي از عدم ثبت نام مقدماتي باشد قابل بررسي نخواهد بود. • قبل از ثبت نام با ورود به صفحه اول گلستان و پس از كمي مكث، بر روي دريچه باز شده در قسمت راهنما، با كليك روي عبارت "راهنماي دانشجو" و سپس با كليك روي عبارت " راهنماي پردازش ثبت نام مقدماتي "، مراحل و نحوه ثبت نام را بدقت مطالعه كنند. • بمنظور انجام مطلوب ثبت نام با استاد راهنماي خود در ساعات تعيين شده توسط آنها مشورت نمايند. لازم است پس از انجام ثبت نام، با مراجعه به استاد راهنما_ در مهلت مقرر بازه ثبت نام مقدماتي – ثبت نام انجام شده دانشجو توسط استاد راهنما در سامانه گلستان تاييد گردد. • دانشجويانيكه دسترسي آنها به سامانه گلستان توسط اداره آموزش مسدود مي باشد موظفند تا مشخص شدن وضعيت قطعي آموزشي خود درخواست دروس انتخابي خود را در پيشخوان خدمت گلستان ارائه نمايند. در غير اينصورت ثبت نام اصلي آنان با اشكال مواجه مي شود. • در زمان انتخاب واحد اصلي، در صورت لزوم دانشجو مجاز به تغيير حداكثر ٩ واحد نسبت به ثبت نام مقدماتي است. در هنگام ثبت نام اصلي دانشجو موظف است نسبت به اصلاح دروس در چارچوب قوانين آموزشي اقدام نمايد. • دانشجو در اين مرحله تنها به انتخاب دروس اقدام مي نمايد و تعيين گروه درس در زمان انتخاب واحد اصلي انجام خواهد گرفت. • دانشجويان متقاضي ميهماني يا انتقال به دانشگاههاي ديگر و دانشجويان متقاضي تمديد ميهماني در دانشگاه هرمزگان و همچنين دانشجوياني كه در نيمسال دوم 1400-1399 مرخصي تحصيلي اخذ نموده اند لازم است در ثبت نام مقدماتي اين دانشگاه شركت نمايند.

1400/02/10

برگزاری آزمو ن جامع نیمسال دوم تحصیلی 99

1 به اطلاع دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون جامع می رسانددانشجوباید درس ارزیابی جامع را ثبت نام کرده باشد. 2حداکثر تا تاریخ هفدهم اردیبهشت از طریق پیشخوان خدمت گلستان درخواست خود را ثبت نمایند. 3دانشجویانی که موفق به ارائه گواهی قبولی در آزمون بسندگی زبان نشده اند اما درس آزمون جامع را انتخاب نموده اند نیز می توانند در آزمون شرکت کنند. 4تصویب پروپوزال و اخذ درس رساله دکتری در هر حال منوط به قبولی در آزمون ارزیابی جامع و ارائه گواهی قبولیدر آزمون بسندگی زبان است.

1400/02/10

اعلام تغییرات برخی از امتحانات پایان نیمسال دوم 1400-1399

با استحضار کلیه دانشجویان گرامی می رساند کلیه امتحانات روز پنج شنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه لغو و به روز سه شنبه هشتم تیر ماه به همان ترتیب در ساعات اعلام شده قبلی برگزار می گردد. کلیه امتحانات زوز شنبه مورخ بیست و نه خرداد ماه لغو می گردد و امتحانات مذکور در روز یکشنبه مورخ سیزدهم تیرماه به همان ترتیب در ساعات اعلام شده قبلی برگزار می گردد

1400/03/16

اعلام زمان مصاحبه شوندگان گروه شیلات

به اطلاع کلیه مصاحبه شوندگان محترم می رساند تاریخ مصاحبه روز هجدهم خرداد ماه به ترتیب زیر می باشد: آقای علیرضاکشیری ساعت هشت و سی دقیقه-آقای منصور زینلی هشت و پنجاه دقیقه -خانم رویا صداقت ساعت نه و پانزده دقیقه- خانم نجمه روی دل ساعت نه و چهل دقیقه-خانم سودابه سهامی ساعت ده صبح - خانم سمیه فاریابی ساعت ده و بیست دقیقه-آقای حمید رضاشهریاری ساعت ده و چهل و پنج دقیقه- آقای امداد دادور ساعت یازده و پانزده دقیقه- خانم شهلا برموز ساعت یازده و چهل دقیقه-آقای حسین قاسمی ساعت دوازده- آقای اسماعیل فرجاد زاده ساعت دوازده و بیست دقیقه -آقای کامبیز خدمتی ساعت دوازده و چهل و پنج دقیقه- خانم سحرمردوخی ساعت سیزده و سی دقیقه- خانم مهدیه احمدی سیزده و پنجاه دقیقه-آقای یوسف نگهداری جعفر بیگی ساعت چهارده و پانزده دقیقه- خانم مه لقاکرمی شیرازی چهارده و سی و پنج دقیقه- خانم سعیده هوشنگی ساعت پانزده-آقای منصور خیاطیان ساعت پانزده و بیست دقیقه- خانم رقیه دهقانی ساعت پانزده و چهل و پنج دقیقه

1400/03/16

اعلام زمان مصاحبه شوندگان گروه علوم غیر زیستی رشته زیست دریا

خانم آرزو امینیان هجدهم خرداد ماه ساعت نه صبح - خانم زکیه بنی مهد کیوانی هجدهم خرداد ساعت ساعت نه و سی دقیقه-خانم مهدیه چراغی شوی هجدهم خرداد ساعت ده صبح-خانم فاطمه خشت زر هجدهم خرداد ده و سی دقیقه صبح- خانم فاطمه رنجبران هجدهم خرداد ساعت یازده - خانم طیبه زارعی کریانی هجدهم خرداد ساعت یازده و سی دقیقه-خانم مریم شریفی هجدهم خرداد ساعت دوازده - آقای محمد کریمی حاجی خادمی هجدهم خرداد ساعت دوارده و سی دقیقه-خانم فائزه محمودی هجدهم خرداد ساعت سیزده-خانم مریم معظمی هجدهم خرداد ساعت سیزده و سی دقیقه-خانم سارا یوسفیان هجدهم خرداد ساعت چهارده - خانم ژیما معصومی هجدهم خرداد ساعت چهارده و سی دقیقه- خانم سعیده حبیبی مطلق هجدهم خرداد ساعت پانزده

1400/03/14

اعلام زمان مصاحبه شوندگان گروه علوم غیر زیستی رشته هواشناسی

خانم نرگس آقاخانی همدانی نوزدهم خرداد ساعت نه صبح - آقای روح الله داوودی نوزدهم خرداد ساعت نه و سی دقیقه صبح -خانم سید صدیقه قربانی نژاد نوزدهم خردادساعت ده صبح-آقای احسان حسین زاده پشترودی نوزدهم خردادساعت ده و سی دقیقه صبح-خانم بی بی عاطفه میز افضلی سریزدی نوزدهم خردادساعت یازده -آقای امیر نادری نوزدهم خرداد ساعت یازده و سی دقیقه- آقای محمد ثابت قهفرخی نوزدهم خرداد ساعت دوازده-آقای حمزه شفی خدائی نوزدهم خردادساعت دوازده و سی دقیقه-آقای محمد اسماعیل قهستانی نوزدهم خردادساعت سیزده

1400/03/14

اعلام زمان مصاحبه شوندگان گروه علوم غیر زیستی رشته فیزیک دریا

آقای سروش امیری هجدهم خرداد ساعت نه صبح آقای سید فرید الدین حسینی هجدهم خرداد نه و بیست دقیقه صبح آقای مهدی محمدی هجدهم خرداد نه و چهل دقیقه صبح خانم سارا موحدی نژاد هجدهم خرداد ساعت ده آقای مسعود رنجبری هجدهم خرداد ساعت ده و بیست دقیقه خانم فریبا سالار پور فارغانی هجدهم خرداد ساعت ده و چهل دقیقه خانم زهره شاه منصوری هجدهم خرداد ساعت یازده

1400/03/14