ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

محل خدمت

مسئولیت در کمیته

1

دکترسید جلال همتی

مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه

دانشگاه هرمزگان

رئیس کمیته

2

دکتر سید عبدالوهاب سماوی

عضو هیات علمی

دانشگاه هرمزگان

عضو کمیته

3

دکتر حسن بیابانی

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری و عضو هیات علمی

دانشگاه هرمزگان

عضو کمیته

4

دکتر داوود صمصام پور

رئیس بنیاد نخبگان استان و عضو هیات علمی

بنیاد نخبگان

عضو کمیته

5

نماینده استانداری

 

استانداری

عضو کمیته

6

نماینده سازمان برنامه و بودجه

 

سازمان برنامه و بودجه

عضو کمیته