ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

محل خدمت

مسئولیت در کمیته

1

دکتر علی فتی

رئیس پارک علم و فناوری و عضو هیات علمی

پارک علم و فناوری

رئیس کمیته

2

دکتر محمد علی میرزایی خلیل آبادی

مدیر مرکز رشد و واحدهای فناور و عضو هیات علمی

دانشگاه هرمزگان

عضو کمیته

3

دکتر طالب زارع

عضو هیات علمی

دانشگاه هرمزگان

عضو کمیته

5

دکتر علیرضا صیری

معاون پارک علم و فناوری و عضو هیات علمی

پارک علم و فناوری

عضو کمیته

6

نماینده استانداری

 

استانداری هرمزگان

عضو کمیته

7

نماینده سازمان برنامه و بودجه

 

سازمان برنامه و بودجه

عضو کمیته