وظایف کمیته

1-بررسی و شناسایی زمینه ها، فرصت ،موانع، چالش ها و راهکارهای توسعه فناوری در حوزه های مختلف

2- ارزیابی طرح ها و برنامه های مرتبط با فناوری(ارجاعی از سوی دبیرخانه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری

3-ارائه خدمات مشاوره تخصصی در زمینه فناوری در حوزه های مختلف