ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

محل خدمت

مسئولیت در کمیته

1

دکتر ایمان سوری نژاد

مدیر امور پژوهش و فناوری و عضو هیات علمی

دانشگاه هرمزگان

رئیس کمیته

2

دکتر طاهر کمالی

عضو هیات علمی

دانشگاه هرمزگان

عضو کمیته

3

دکتر عباس مرادی

رئیس مجتمع آموزش عالی میناب و عضو هیات علمی

دانشگاه هرمزگان

عضو کمیته

4

دکتر معروف زارعی

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه وعضو هیات علمی

دانشگاه هرمزگان

عضو کمیته

5

دکتر محمد رضا بهبودی

عضو هیات علمی

دانشگاه هرمزگان

عضو کمیته

6

نماینده استانداری

 

 

 

7

نماینده سازمان برنامه و بودجه