1-ارزیابی و شناسایی نیازها، زمینه ها ، موانع و راهکارهای توسعه پژوهش  در استان

2-ارزیابی اولویت ها ، برنامه ها و فعالیت های پژوهشی دستگاه های اجرایی( محول شده توسط دبیرخانه کارگروه)

3-ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی در زمینه نیازسنجی پژوهشی، تدوین طرح های پژوهشی واجرای برنامه های پژوهشی