اعضای کمیته تخصصی آموزش

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

محل خدمت

مسئولیت در کمیته

1

دکتر ارشک حلی ساز

رئیس آموزش های آزاد و مجازی و عضو هیات علمی

دانشگاه هرمزگان

رئیس کمیته

2

دکترسعید نیازی

مدیر آموزش و عضو هیات علمی

دانشگاه هرمزگان

عضو

3

دکتر فرزان رشیدی

مدیر تحصیلات تکمیلی و عضو هیات علمی

دانشگاه هرمزگان

عضو

4

دکتر عبادالله بانشی

عضو هیات علمی گروه مدیریت

دانشگاه هرمزگان

عضو

5

نماینده استانداری

 

استانداری هرمزگان

عضو

6

نماینده سازمان برنامه و بودجه

 

سازمان برنامه و بودجه

عضو