1-ارزیابی و شناسایی نیازها، زمینه ها ، موانع و راهکارهای توسعه آموزش  در استان

2-ارزیابی اولویت ها ، برنامه ها و فعالیت های آموزشی دستگاه های اجرایی محول شده توسط دبیرخانه کارگروه

3-ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه نیازسنجی آموزشی، اجرای برنامه های آموزشی و ارزیابی از دوره های آموزشی