وظایف کارگروه

1-تدوین و به‌روزرسانی سند آمایش علم و فناوری استانی

2-برنامه‌ریزی در جهت استقرار و اصلاح نظام نوآوری در استان

3- تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان بر اساس سند آمایش مصوب

4-تعیین اولویت‌های تحقیقاتی و فناوری استان بر مبنای شناسایی نیازها، توانایی‌ها و مزیت‌های استانی

5-نحوه نظارت بر فعالیت‌های علمی، فناورانه و نوآورانه استان در چارچوب مصوبات شورای علوم، تحقیقات و فناوری

6-تدوین برنامه‌های حمایت از توسعه و ارتقای مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در استان

7-تدوین سازوکارهای همسویی بین اهداف و سیاست‌های استانی در زمینه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری با اهداف و سیاست‌های ملی