دانلود > فرآیندهای آموزشی
   
برنامه ها

  راهنمای انجام برخی امور آموزشی   - 1 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 3135  -  دانلود : 1044


ندارد...

  روند انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی  - 1 مگابايت

     نظرات : 16 -  نمايش : 2568  -  دانلود : 985


ندارد...

  فرآیند تغییر رشته دانشجو  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1520  -  دانلود : 760


ندارد...

  روند وظایف دانشجوی محروم از تحصیل   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1500  -  دانلود : 683


ندارد...

  فرآیند صدور اخطاریه مشروطی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1551  -  دانلود : 633


ندارد...

  اخذ مجوز سنوات ارفاقی  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 3624  -  دانلود : 595


ندارد...

  فرآیند درخواست انتقال دانشجو  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1600  -  دانلود : 587


ندارد...

  فرآیند درخواست انتقال توام با تغییر رشته  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1368  -  دانلود : 554


ندارد...

  فرآیند میهمانی دانشجو در دانشگاه دیگر  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1417  -  دانلود : 552


ندارد...

  فرآیند صدور تاییدیه تحصیلی   - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1708  -  دانلود : 535


ندارد...

  فرآیند صدور حکم محرومیت از تحصیل   - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1545  -  دانلود : 518


ندارد...

  روند وظایف دانشجوی مشروط  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1414  -  دانلود : 517


ندارد...

  مراحل دریافت دانشنامه (کارشناسی)  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 631  -  دانلود : 315


...