دانلود > فرآیندهای آموزشی
   
برنامه ها

  روند انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی  - 1 مگابايت

     نظرات : 11 -  نمايش : 1624  -  دانلود : 708


ندارد...

  راهنمای انجام برخی امور آموزشی   - 1 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1745  -  دانلود : 671


ندارد...

  روند وظایف دانشجوی محروم از تحصیل   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 850  -  دانلود : 435


ندارد...

  فرآیند تغییر رشته دانشجو  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 787  -  دانلود : 385


ندارد...

  فرآیند درخواست انتقال دانشجو  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 794  -  دانلود : 380


ندارد...

  اخذ مجوز سنوات ارفاقی  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 2212  -  دانلود : 367


ندارد...

  فرآیند صدور اخطاریه مشروطی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 813  -  دانلود : 354


ندارد...

  فرآیند میهمانی دانشجو در دانشگاه دیگر  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 848  -  دانلود : 343


ندارد...

  فرآیند صدور تاییدیه تحصیلی   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 937  -  دانلود : 326


ندارد...

  فرآیند درخواست انتقال توام با تغییر رشته  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 790  -  دانلود : 322


ندارد...

  روند وظایف دانشجوی مشروط  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 876  -  دانلود : 303


ندارد...

  فرآیند صدور حکم محرومیت از تحصیل   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 811  -  دانلود : 278


ندارد...