دانلود > فرآیندهای آموزشی
   
برنامه ها

  روند انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی  - 1 مگابايت

     نظرات : 12 -  نمايش : 1724  -  دانلود : 753


ندارد...

  راهنمای انجام برخی امور آموزشی   - 1 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1915  -  دانلود : 750


ندارد...

  روند وظایف دانشجوی محروم از تحصیل   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 917  -  دانلود : 488


ندارد...

  فرآیند تغییر رشته دانشجو  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 854  -  دانلود : 425


ندارد...

  فرآیند درخواست انتقال دانشجو  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 859  -  دانلود : 418


ندارد...

  اخذ مجوز سنوات ارفاقی  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 2391  -  دانلود : 408


ندارد...

  فرآیند صدور اخطاریه مشروطی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 883  -  دانلود : 403


ندارد...

  فرآیند میهمانی دانشجو در دانشگاه دیگر  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 906  -  دانلود : 380


ندارد...

  فرآیند صدور تاییدیه تحصیلی   - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 995  -  دانلود : 366


ندارد...

  فرآیند درخواست انتقال توام با تغییر رشته  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 855  -  دانلود : 362


ندارد...

  روند وظایف دانشجوی مشروط  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 943  -  دانلود : 343


ندارد...

  فرآیند صدور حکم محرومیت از تحصیل   - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 873  -  دانلود : 319


ندارد...

  مراحل دریافت دانشنامه (کارشناسی)  - 1 مگابايت

  نمايش : 18  -  دانلود : 14


...