دانلود > فرآیندهای آموزشی
   
برنامه ها

  راهنمای انجام برخی امور آموزشی   - 1 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 2966  -  دانلود : 996


ندارد...

  روند انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی  - 1 مگابايت

     نظرات : 14 -  نمايش : 2461  -  دانلود : 942


ندارد...

  فرآیند تغییر رشته دانشجو  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1462  -  دانلود : 671


ندارد...

  روند وظایف دانشجوی محروم از تحصیل   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1439  -  دانلود : 646


ندارد...

  فرآیند صدور اخطاریه مشروطی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1484  -  دانلود : 572


ندارد...

  اخذ مجوز سنوات ارفاقی  - 1 مگابايت

     نظرات : 5 -  نمايش : 3305  -  دانلود : 568


ندارد...

  فرآیند درخواست انتقال دانشجو  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1534  -  دانلود : 564


ندارد...

  فرآیند میهمانی دانشجو در دانشگاه دیگر  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1347  -  دانلود : 525


ندارد...

  فرآیند درخواست انتقال توام با تغییر رشته  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1307  -  دانلود : 525


ندارد...

  فرآیند صدور تاییدیه تحصیلی   - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1632  -  دانلود : 511


ندارد...

  روند وظایف دانشجوی مشروط  - 1 مگابايت

     نظرات : 3 -  نمايش : 1347  -  دانلود : 495


ندارد...

  فرآیند صدور حکم محرومیت از تحصیل   - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1482  -  دانلود : 477


ندارد...

  مراحل دریافت دانشنامه (کارشناسی)  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 571  -  دانلود : 242


...