1- منصور لوایی    

 تحصیلات:  کارشناسی ارشد 

  رشته تحصیلی :  تاریخ عمومی جهان   

   مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک: kh_lavaei@yahoo.com   

تلفن:  09174570043

2- دکتر محمد صادقی  

 تحصیلات : دکترای حقوق اقتصادی تطبیقی ( اروپا – آمریکا)   

  مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک :    mrs4272@yahoo.com 

تلفن:  09120392207

3- دکتر عبدالرزاق رحمانی

تحصیلات:      دکترا

مرتبه علمی:   استاد یار

پست الکترونیکی: rahmani6038@hormozgan.ac.ir

تلفن:        09173626038