چاپ        ارسال به دوست

مدیر امور آموزشی دانشگاه

برنامه امتحانات دروس عمومی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

برنامه امتحانات دروس عمومی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

 

دوشنبه ۱۵ دی ماه

نام درس

شماره گروه ها

ساعت امتحان

نام استاد

تفسیر موضوعی قرآن

۷،۱۴

۸-۱۰

کرتی خورگو حسین

تفسیر موضوعی قرآن 

۱،۲،۴،۱۶

۸-۱۰

ایزدی علی

تفسیر موضوعی قرآن 

۵،۸،۱۰،۱۲

۸-۱۰

بهاری میبندی حسام الدین

تفسیر موضوعی قرآن 

۳،۶

۸-۱۰

امیری هدایت اله

 


انقلاب اسلامی

۲،۴،۶،۱۲،۱۴،۱۶

۱۰:۳۰-۱۲:۳۰

غفاری سمیه

انقلاب اسلامی

۱،۳،۵،۷،۱۱،۱۸،۲۰

۱۰:۳۰-۱۲:۳۰

پورنصیر مهدی 


آیین زندگی 

۱۴،۱۶،۱۸،۲۰

۱۳-۱۵

معظمی گودرزی شهره

آیین زندگی 

۳،۱۳

۱۳-۱۵

کناری زاده عبدالعلی

 


آیین زندگی 

۲۲،۲۴

۱۵:۳۰-۱۷:۳۰

کرتی خورگو حسین

آیین زندگی 

۹،۱۱

۱۵:۳۰-۱۷:۳۰

پاک نژاد اسماعیل

آیین زندگی 

۵،۷،۱۰،۱۲

۱۵:۳۰-۱۷:۳۰

صادقی ابوذر

 
دوشنبه ۲۲ دی ماه


نام درس 

شماره گروه ها

ساعت امتحان

نام استاد

آشنایی با مبانی و مفاهیم دفاع مقدس 

۱،۲،۴

۸-۱۰

رحمانی خالد

آشنایی با مبانی و مفاهیم دفاع مقدس 

۶

۸-۱۰

 مولاپرست تازیانی موسی

 


اندیشه اسلامی 1

۷،۹،۱۱

۱۰:۳۰-۱۲:۳۰

ابراهیمی محسن

اندیشه اسلامی 2

۲،۴،۶،۸

۱۰:۳۰-۱۲:۳۰

گلستانی آسیه

 


اندیشه اسلامی 1

۱،۳،۵

۱۳-۱۵

روزبهی فضل الله

اندیشه اسلامی 1

۱۰،۱۲،۱۴،۱۶

۱۳-۱۵

طالبی وحید

اندیشه اسلامی 1

۲،۴،۶،۸

۱۳-۱۵

بناكار رویا

 


اندیشه اسلامی 2

۱،۳

۱۵:۳۰-۱۷:۳۰

روزبهی فضل الله

اندیشه اسلامی 2

۱۰،۱۲،۱۴،۱۶

۱۵:۳۰-۱۷:۳۰

وهبی باب سنگی حدیث

اندیشه اسلامی 2

۷،۹،۱۱

۱۵:۳۰-۱۷:۳۰

ابراهیمی محسن

 


دوشنبه ۲۹ دی ماه


نام درس 

شماره گروه ها

ساعت امتحان

نام استاد

فارسی 

۱

۸-۱۰

مطورى سارا

فارسی 

۱۳،۱۵

۸-۱۰

عابدى فاطمه گل

فارسی 

۷،۸،۹

۸-۱۰

مقصودى نژاد مرتضی

 


فارسی 

۱۰،۱۱،۱۲

۱۰:۳۰-۱۲:۳۰

قائدزاده خمیری محمدنور

فارسی 

۳،۱۸

۱۰:۳۰-۱۲:۳۰

قلندرزاده دریایی فاطمه

فارسی 

۴

۱۰:۳۰-۱۲:۳۰

نیكنام حسین میرزا


تاریخ تحلیلی صدر اسلام 

۱،۳،۵،۱۸

۱۳-۱۵

حكیمی علی اكبر

تاریخ تحلیلی صدر اسلام 

۷،۹،۱۱،۲۰

۱۳-۱۵

بیژنی جواد

 


تاریخ تحلیلی صدر اسلام 

۲،۴،۶،۸،۱۰،۱۲،۱۴،۱۶

۱۵:۳۰-۱۷:۳۰

محمدرضائی سمیه

 

سه شنبه ۳۰ دی ماه


نام درس 

شماره گروه ها

ساعت امتحان

نام استاد

زبان 

۱۱،۱۲،۱۳،۲۰

۸-۱۰

عادلی محمدرضا

زبان 

۵،۷،۸

۸-۱۰

زارعی پور پروانه


زبان 

۱۸

۱۰:۳۰-۱۲:۳۰

كریم زاده فاطمه

زبان 

۹،۱۰

۱۰:۳۰-۱۲:۳۰

جاوید جهرمی مهسا

زبان 

۱۵

۱۰:۳۰-۱۲:۳۰

درود ستاره

زبان 

۴

۱۰:۳۰-۱۲:۳۰

موسوى سیده بتول

زبان 

۱،۳

۱۰:۳۰-۱۲:۳۰

پوردریایی نژاد علی

 


دانش خانواده 

۱،۳،۵،۷،۹،۱۱

۱۳-۱۵

خالصی عیسی

دانش خانواده 

۱۴،۱۶،۱۸،۲۰

۱۳-۱۵

هنرمند نجمه  سادات

 


دانش خانواده 

۲،۴،۶،۸،۱۰،۱۲

۱۵:۳۰-۱۷:۳۰

ریاضی طهرانی مریم

 
 
توجه مهم:
*  با توجه به اینکه گروههای درسی امتحانات دروس عمومی در ساعات مختلف برگزارمی گردد، لازم است برای اطلاع از زمان برگزاری هر امتحان به شماره گروه درسی خود دقیقاً توجه نمایند. دانشجویان الزاماً می باید در آزمون گروه درسی ثبت نام شده خود شرکت کنند در غیر اینصورت برای آنان وضعیت غیبت در امتحان منظور می گردد. 
 
 
                                              مدیریت امور آموزشی دانشگاه 


١٠:٢٨ - 1399/10/10    /    شماره : ١٧٥٦    /    تعداد نمایش : ٥٢٥خروج