چاپ        ارسال به دوست

مدیریت امور آموزشی

مصوبات جدید آموزشی در نیمسال اول 1400-1399

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

 

اﻃﻼﻋﯿﻪ

ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاي اﺟﺮا ﺻﺮﻓﺎً در ﻧﯿﻤﺴﺎل اول 1400-1399

 


ﺑﺎ آرزوي ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮﻣﺘﺎن، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮي ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذﯾﻞ را ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاي ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺟﺎري (ﻧﯿﻤﺴﺎل اول 1400-1399)  در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ:


1.  اﻣﺘﺤﺎن دروس ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻘﻮﯾﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮري و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد، ﭘﺲ از ﺑﺎزﻧﮕﺮي اﮐﻨﻮن در ﺗﺎرﯾﺦ، ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺎ ﺷﯿﻮه اي ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد درس ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدد، ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.


2.   اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺟﺎري ﺑﺎ یک ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ و از ﺗﺎرﯾﺦ 1399/10/13 لغایت 1399/10/30 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮري و طبق زمانبندی که متعاقبا اعلام خواهد شد، برگزار ﻣﯿﮕﺮدد..


3.   داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻧﻬﺎﯾﯽ درس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ یک درس را (ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ اﺧﺬ ﺣﺪاﻗﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﻻزم در ﻫﺮ ﺗﺮم) در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ 1399/09/22 ﻟﻐﺎﯾﺖ1399/09/27 ﺑﺎ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﭘﯽ آﯾﻨﺪ­ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ آن و از ﻃﺮﯾﻖ  پیشخوان خدمت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺣﺬف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.


4.  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻧﻬﺎﯾﯽ درس ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ 1399/09/22  ﻟﻐﺎﯾﺖ 1399/09/27  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺣﺬف ﯾﮏ درس  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﯾﮏ درس دﯾﮕﺮ را (ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ اﺧﺬ ﺣﺪاﻗﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﻻزم در ﻫﺮ ﺗﺮم) ﻧﯿﺰ ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻣﺠﺪد درس ﺣﺬف ﺷﺪه ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺮداز ﻣﯽ ﮔﺮدد.


5.  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن تمامی ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﯽ­ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ 1399/09/22  ﻟﻐﺎﯾﺖ 1399/09/27  از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺸﺨﻮان خدمت  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن و با تایید گروه آموزشی و دانشکده، درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺬف ﺗﺮم با احتساب سنوات ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

تبصره: در شرایط خاص با ارائه مدارک و مستندات مستدل و با تایید شورای آموزشی دانشگاه، حذف ترم ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب سنوات قابل تبدیل به حذف ترم بدون احتساب سنوات می باشد..  بدیهی است در صورت عدم تایید حذف ترم بدون احتساب سنوات وضعیت ترم دانشجو همان حذف ترم با احتساب سنوات باقی می­ ماند.ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮم ﺟﺎري اﻋﻢ از اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت، ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺸﺮوﻃﯽ، ﺣﺬف دروس، ﺣﺬف ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻏﯿﺮه، ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﮕﺮدد و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ، ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.


                                                   ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه
٢١:٤٨ - 1399/09/15    /    شماره : ١٧٢٩    /    تعداد نمایش : ١٤٣٥خروج