چاپ        ارسال به دوست

مدیر امور آموزشی دانشگاه

آيين نامه غيبت دانشجو در امتحانات پايان نيمسال

آيين نامه غيبت دانشجو در امتحانات پايان نيمسال
 

1)حضور در امتحانات پايان نيمسال براي همه دانشجويان الزامي است ودرصورت غيبت در امتحان پايان نيمسال، نمرات امتحان ميان ترم، تكاليف و ...براي دانشجو به هيچ وجه منظور نخواهد گرديد.

تبصره١: حضور دانشجويان نخبه در شرايط خاص در مسافرت آموزشي و علمي، حضور دانشجويان عضو تيم هاي ورزشي ملي در اردو يا مسابقات و دانشجويان مشرف شده به حج تمتع چنانچه همزمان با امتحان پايان نيمسال باشد، موضوع توسط شوراي آموزشي دانشگاه و يا كميته منتخب آن شورا قابل بررسي است.

تبصره٢: مسافرت در طول امتحانات پايان نيمسال بعنوان غيبت غير موجه در نظر گرفته خواهد شد.

٢)در صورتيكه دانشجويي در امتحان غيبت نمايد به هيچ عنوان از وي امتحان مجدد به عمل نخواهد آمد.

 ٣)براي غيبت غير موجه در جلسه امتحان نمره صفر در آن امتحان ثبت مي شود.

تبصره١:چنانچه درس داراي دو بخش نظري و عملي باشدو بايك كد درس ارائه شود، درصورت عدم شركت دانشجو در امتحان پايان نيمسال بخش نظري، نمره بخش عملي نيز براي دانشجو منظور نمي گردد و نمره صفر براي آن درس ثبت مي شود.

تبصره٢: نمره صفر ناشي از غيبت دانشجو و نمره ٢٥% ناشي از راي كميته انضباطي در امتحان پايان نيمسال در صورتيكه دانشجو مجدداً آن درس را اخذ نمايد و با نمره قبولي نيز بگذراندبي اثر ويا حذف نمي گردد،نمره صفر ويا ٢٥%در معدل نيمسال و كل محاسبه مي گردد.

 ٤)تشخيص موجه بودن غيبت در امتحان برعهده شوراي آموزشي دانشگاه يا كميته منتخب آن شورا است.

5)در صورتيكه با حذف درسي كه غيبت در امتحان آن موجه تشخيص داده شده است، سقف واحدهاي آن نيمسال كمتر از ١٢ واحد و براي دانشجويان ورودي ٩١و ٩٢كمتر از ١٤ واحد شود ،نيمسال مذكور بعنوان يك نيمسال كامل در سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود، اما در مشروط شدن يا ممتاز شدن دانشجو بي تاثير است.

6)در صورتيكه دانشجو در جلسه امتحان حاضر باشد امكان بررسي حذف پزشكي و غير پزشكي آن درس پس از امتحان وجود ندارد.

تبصره١: مهلت ثبت درخواست حذف ترم توسط دانشجو حداكثر دو هفته قبل از شروع امتحانات پايان نيمسال است. در صورت موافقت مسئولان آموزشي ذيربط حذف ترم تاييد و ثبت مي گردد.

تبصره ٢: حذف تك درس و يا حذف ترم پس از شروع اولين امتحان امكان پذير نمي باشد.

7)چنانچه دانشجويي به دليل بيماري قادر به شركت در امتحان درس نباشد مي بايست مراتب را بنحو مقتضي قبل از امتحان آن درس به اطلاع مدير گروه مربوطه برساند و گواهي و مدارك پزشكي را حداكثر ٣روز پس از برگزاري امتحان آن درس به آموزش كل ارائه نمايد.

تبصره١: مدارك پزشكي لازم براي ارائه به دانشگاه شامل موارد زير مي شود:-گواهي پزشك-نسخه دارويي تاييدشده داروخانه -عكس راديولوژي يا جواب سونوگرافي يا جواب آزمايش-در صورتيكه دانشجو در تاريخ امتحان در بيمارستان بستري باشد، مي بايست در همان تاريخ بستري، مراتب را به نحو مقتضي به اطلاع مدير گروه برساند و پس از ترخيص تمامي مدارك بيمارستان شامل برگ بستري، گواهي بستري شدن و رسيدتسويه حساب مالي با بيمارستان را جهت بررسي حداكثر ٣روز پس از ترخيص به آموزش كل ارائه نمايد.

 ٨)در صورتيكه دانشجو در جلسه امتحان دچار بيماري حاد شود، لازم است بلافاصله (در ساعت و روز امتحان آن درس)به پزشك معتمد دانشگاه مراجعه نمايد. تشخيص قادر نبودن دانشجو به ادامه حضور در جلسه امتحان بر عهده پزشك معتمد دانشگاه است.

 ٩)اين آيين نامه در ٩ماده و٧تبصره در تاريخ 94/٨/26به تصويب كميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه هرمزگان رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الا جراء است و كليه مصوبات مغاير با آن لغو مي شود.


١٢:٠٧ - 1398/02/31    /    شماره : ١٤١٧    /    تعداد نمایش : ٨٩٠خروج