چاپ        ارسال به دوست

مدیر امور آموزشی دانشگاه

آیین نامه امتحانات

 آيين نامه امتحانات

1.امتحانات پايان نيمسال راس ساعت و روز اعلام شده انجام خواهدشدو غير قابل تغيير است.

 ٢.ضروري است دانشجويان حداقل ١٥دقيقه قبل از شروع امتحان در جلسه حاضر باشند. از ورود با تاخير دانشجويان به جلسه امتحان جلوگيري خواهد شد.

 ٣.به همراه داشتن كارت دانشجويي در جلسه امتحان الزامي است.

 ٤.شركت در امتحانات پايان نيمسال براي تمامي دانشجويان الزامي است. براي غيبت غير مجاز در جلسات امتحان نمره صفر محسوب مي گردد. دانشجوياني كه به هر نحو از ادامه تحصيل آنها جلوگيري بعمل آمده باشد(اعم از دانشجويان اخراجي ياتعليقي ) به هيچ وجه حق شركت در جلسات امتحان را نخواهند داشت.

5.برگزاري امتحان مجدد به هيچ وجه امكان پذير نمي باشد.

6.با هر گونه تقلب و تخلف در امتحانات برابر مقررات اقدام خواهد شد. برخي از مصاديق تقلب و تخلف بشرح زير است:

-داشتن كارت دانشجويي جعلي يا كپي گرفته شده

-همراه داشتن هر گونه وسيله الكترونيكي و موبايل

-استفاده از هر گونه نوشته، ماشين حساب و چك نويس بصورت غير مجاز

-ردوبدل كردن هر نوع نوشته يا وسيله يا صحبت با ساير دانشجويان

-فرستادن شخص ديگر بجاي خود

 -نگاه كردن به ورقه امتحاني دانشجوي ديگر و يا نشان دادن ورقه به ساير دانشجويان

-برهم زدن نظم جلسه امتحان، عدم نشستن در محل تعيين شده و مشاجره با مراقبين

-پرسيدن سئوالات مكرر و غير مرتبط از مراقبين

 ٧.ملاك حضور دانشجو در جلسه امتحان " صرفاً امضاء دانشجو در مقابل اسامي چاپ شده در ليست حضور و غياب مي باشد."در هر شرايط قبل از ترك جلسه امتحان انجام امر مزبور ضروري است. در صورت بروز اشكال، مسئولين برگزاري امتحان را مطلع نماييد.

 ٨.چنانچه دانشجويي بدون مجوز آموزشي،گروه درسي اش را تغيير داده و در امتحان گروه ديگري شركت نمايد در گروه ثبت نامي براي وي غيبت منظور خواهد شد.

 ٩.دانشجويان در آستانه فارغ التحصيلي كه بهمراه دروس حضوري درس معرفي به استاد اخذ نموده اند در صورت عدم كسب نمره قبولي در دروس حضوري درس معرفي به استاد انتخابي حذف خواهد شد.

١٠.اين آيين نامه در ١٠ماده در تاريخ 93/٩/18به تصويب كميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه هرمزگان رسيده و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء است و كليه مصوبات مغاير با آن لغو مي شود.

                                                                                                                                                                                                                         مديريت امور آموزشي دانشگاه


١١:٤١ - 1398/02/31    /    شماره : ١٤١٦    /    تعداد نمایش : ١٠٨٨خروج