دانشکده پردیش قشم
 
EnAr ورود 0

سرپرست پردیس دانشگاهی قشم

وحید مکی زاده
مرتبه: استادیار
رشته: مدیریت بازرگانی
ایمیل: v.makizadeh@hormozgan.ac.ir
تماس:
سوابق اجراییشرح وظایف