دانشگاه هرمزگان
آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

طرح حامیم

برگزاری دوره توانمندسازی ویژه فعالیت تشکل ها؛ کانون ها و کلیه دانشجویان طرح حامیم دردانشگاه هرمزگان

برگزاری دوره توانمندسازی ویژه فعالیت تشکل ها ؛کانون ها و کلیه دانشجویان طرح حامیم در دانشگاه هرمزگان

برگزاری دوره توانمندسازی ویژه فعالیت تشکل ها؛ کانون ها و کلیه دانشجویان  طرح «حامیم»دردانشگاه هرمزگان

0
بازدید امروز: 4    بازدید کل: 296