دانشگاه هرمزگان
آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی هیأت علمی مجتمع دانشگاهی میناب آموزش های آزاد نهاد رهبری
EnAr ورود 0

نتیجه نهایی مسابقات

درخشش دانشگاه هرمزگان در دوگانه خواهران

درخشش دانشگاه هرمزگان در دوگانه خواهران

نتایج نهایی مسابقات

درخشش دانشگاه هرمزگان در دوگانه خواهران

دوگانه انفرادی دختران
مقام اول خانم حنانه بهرامی از هرمزگان
مقام دوم خانم صنم جلاله از هرمزگان
مقام سوم خانم نگار جهان آبادی از زابل

مسابقات دوگانه دختران تیمی
تیم اول هرمزگان
تیم دوم زابل
تیم سوم اصفهان

4
بازدید امروز: 8    بازدید کل: 283