مریم علی یاری

 

عامل مالی دانشجویی

 

1-     انجام امور مربوط به اعتبارات مالی حوزه معاونت دانشجویی

 

2-     انجام امور مالی مربوط به تنخواه گردان حوزه معاونت

 

3-     پرداخت تنخواه به ادارات حوزه معاونت دانشجویی

 

4-     جمع آوری اسناد مالی و تسویه ادارات حوزه معاونت دانشجویی

 

5-     ارسال اسناد مالی به مدیریت مالی

 

6-     پیگیری ابلاغ اعتبارات جاری و عمرانی حوزه معاونت دانشجویی