خدیجه احمدی نسب

-کارشناس کمیسیون بررسی موارد خاص و شورای انضباطی دانشجویان

- مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد جامعه شناسی

1- انجام امور مربوط به دبیرخانه کمیسیون موارد خاص دانشجویان

 

2- انجام امور مربوط به دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان


پروین احمدی

مسئول دفتر معاون دانشجویی

1-      هماهنگی و تعیین وقت ملاقات حضوری اشخاص(دانشجویان ، کارکنان و غیره ) با سرپرست مربوط.

2-      پاسخگویی مناسب به تلفن های دفتر و مراجعین حضوری و راهنمایی آنها.

3-      تنظیم جلسات، که در دفتر معاونت تشکیل می شود.

4-      پیگیری کلیه امور ارجاعی از سوی سرپرست و ارائه گزارش های در خواستی به ایشان.

 

5-      ابلاغ دستورات صادره از سوی سرپرست به کلیه واحدهای ذی ربط و پیگیری آنها تا وصول نتیجه.


فرشته صادقی

عامل مالی دانشجویی

1-      انجام امور مربوط به اعتبارات مالی حوزه معاونت دانشجویی

2-      انجام امور مالی مربوط به تنخواه گردان حوزه معاونت

3-      پرداخت تنخواه به ادارات حوزه معاونت دانشجویی

4-      جمع آوری اسناد مالی و تسویه ادارات حوزه معاونت دانشجویی

5-      ارسال اسناد مالی به مدیریت مالی

6-      پیگیری ابلاغ اعتبارات جاری و عمرانی حوزه معاونت دانشجویی