وظايف:

-        تشكيل كميته هاي همكاري علمي _ صنعتي با سازمانهاي مختلف و واحدهاي صنعتي .

-        انجام امور مربوط به همكاريهاي علمي و تحقيقاتي با بخش صنايع كشور .

-        برقراري ارتباط با صنايع و كارخانجات براي عقد قرارداد در مورد طرحهاي علمي و تحقيقاتي به منظور تقويت ارتباط صنعت با جامعه .

-        برنامه ريزي و سياستگذاري در خصوص كارآموزي دانشجويان .

-        سياستگذاري و تشويق اعضاي هيأت علمي براي اجراي پژوهش هاي كاربردي و فن بازاريابي پژوهش.

-        برنامه ريزي در خصوص اشاعه فرهنگ كارآفريني در بين اعضاي هيأت علمي و دانشجويان .

-        برگزاري كارگاههاي آموزشي در زمينه ترويج كارآفريني و آشنايي دانش آموختگان با مفهوم كارآفريني .

-        ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي در زمينه كارآفريني براي اعضاي هيأت علمي به دانشجويان و دانش آموختگان .

-        حمايت از كارآفرينان به عنوان الگو براي دانشجويان .

-        هدايت دانشجويان براي كاربردي نمودن تخصص خود .

-        آشنا نمودن دانشجويان به كليه زمينه هاي شغلي موجود در جامعه .

-       همفكري با مديران گروههاي آموزشي به منظور ترغيب آنها به تأسيس دوره هاي ميان رشته اي كاربردي .

-        برگزاري دوره ها و سيمنارهاي كوتاه مدت براي افزايش دانش كاربردي .

-    انجام مكاتبات و امور مربوط به معرفي دانشجويان به ادارات و دستگاه هاي مختلف براي انجام دوره كارآموزي و كارورزي در چهارچوب مقررات .

-        شناسايي واحدهاي صنعتي و توليدي و معرفي آنها به دانشگاهيان .

-        ايجاد اشتغال دانش آموختگان دانشگاهي .

-        تجاري سازي دستاوردهاي تحقيقاتي _ كاربردي .

-        توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط دانش محور .

-        تسهيل در انتقال دانش و تكنولوژي از مراكز دانشگاهي به ديگر مراكز جامعه .

-        انجام بررسي و اقدامات لازم در امر پاسخگويي به نيازهاي جامعه در مراكز علمي و كارآفريني .

-        انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق .