خدیجه خباز

کارشناس ورزش دختران

 

شماره تماس مستقیم 07633711000-11, شماره تماس داخلی 288

آرش محمدحسینی

کارشناس اماکن و سالن ها

 

شماره تماس مستقیم 07633711000-11, شماره تماس داخلی 387

موسی آخش جان

کارشناس ورزش پسران

 

شماره تماس مستقیم 07633711000-11, شماره تماس داخلی 385

ایمان دستور بندری

خدمات

 

شماره تماس مستقیم 07633711000-11, شماره تماس داخلی -