برنامه آمد و شد اساتید در ایام امتحانات از تاریخ                           1396/10/16الی1396/10/30

 

 

 

از شهر (چهار راه فاطمیه) به پردیس

 

از پردیس به شهر

7:00 ساعت های 18،16،14

 

از شهر (چهار راه نخل)به پردیس

 

از پردیس به شهر

7:15 ساعت های 18،16،14