برای مشاهده اطلاعیه برنامه و ساعت آمد و شد دانشجویان در ایام امتحانات سال 1396 بر روی دانلود کلیک نمایید.