جلسه با معاونت محترم آموزشی دانشگاه، و روسای دانشکده‌های دانشگاه هرمزگان


جلسه با معاونت محترم پژوهشی دانشگاه هرمزگان


جلسه با نماینده‌ی شرکت اسنپ


جلسه با نماینده‌ی اتوبوس‌رانی