جدول زماني مراحل پيشرفت كار:

مراحل

شرح پیشرفت کار

مدت به ماه

دوره اول

مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی- برگزاری همایش ها و کارگاههای تخصصی

12

دوره دوم

مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی- برگزاری همایش ها و کارگاههای تخصصی

12

دوره سوم

مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی- برگزاری همایش ها و کارگاههای تخصصی

12