دستورالعمل ثبت و تایید نمرات

طیف مخاطبان:

معاونان آموزشی دانشکده،مدیران گروه، اساتید راهنما و کارشناسان امور آموزشی

- قبل از صدور چاپ لیست نمرات، مسئولین ذیربط لازم است درخواست حذف ترم، حذف اضطراری و مرخصی تحصیلی نیمسال جاری دانشجویان در سامانه گلستان را بررسی و در صورت موافقت تایید نمایند.همچنین غیبتهای کلاسی بیش از حد مجاز و غیر موجه دانشجویان را طبق دستور العمل قبلاً ارسال شده در سامانه گلستان اعمال نموده و غیبتهای موجه را برای انجام حذف به این اداره ارسال نمایند.

- بمنظور ثبت به موقع نمرات توسط استاد درس در سامانه گلستان پیگیری های لازم انجام پذیرد.

- پایان مهلت قفل نمرات مقطع کارشناسی توسط استاد درس طبق تاریخ تقویم آموزشی دانشگاه می باشد. (در این ارتباط شیوه نامه وظایف استاد در امتحانات مطالعه شود).

- مطابق تقویم آموزشی دانشگاه وضعیت قفل دانشکده در سامانه گلستان اعمال شود. جهت سهولت رویت نمراتی که قفل استاد نگردیده است و انجام قفل دانشکده، معاونین دانشکده می توانند از پردازش شماره 12720 (( قفل و باز کردن نمره)) استفاده نمایند.

مسیر پردازش :

آموزش / جلسه درس / امتحان و نمره / قفل و بازکردن نمره

- زمان قفل نهایی نمرات توسط مدیریت امور آموزشی مطابق تقویم آموزشی دانشگاه می باشد. پس از انقضای مهلت مذکور ثبت نمره درس منوط به کسب مجوز از شورای آموزشی دانشگاه و رعایت ضوابط مصوب مربوطه است.

- فرم ((تاییدیه تحویل اوراق امتحانی)) به تعداد امتحانات هر درس تکثیر و قبل از برگزاری امتحان به مراقب جلسه تحویل گردد. مراقب امتحان موظف است مشخصات مندرج در فرم، بخصوص تعداد اوراق امتحانی را بدقت تکمیل کند. استاد درس ملزم است پیش از تحویل گرفتن اوراق امتحانی، صحت تعداد آنرا تایید و فرم را امضاء نماید. فرم مذکور به همراه سایر فرمها و لیستهای مربوط به امتحان در دانشکده بایگانی می گردد.

- مهلت ثبت و قفل نمرات مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مطابق جدول زمانی مندرج در " شیوه نامه وظایف اساتید در امتحانات" می باشد.

- طبق تصویب شورای آموزشی دانشگاه برای دروس کارشناسی ارشد و دکتری آزمون امتحان دروس طبق تاریخ ثبت گردیده در سامانه گلستان برگزار گردد. 

- لیست تاییدیه نمرات بلافاصله پس از انجام قفل دانشکده در موعد مقرر جهت اعمال قفل نهایی به آموزش کل ارسال گردد.

- چنانچه طبق درخواست دانشکده برای دروسی و یا دانشجویانی تقاضای تمدید مهلت ثبت نمره شده است توجه گردد قفل دانشکده برای آن دروس و یا دانشجویان در زمان پایان مهلت درخواست شده در سامانه گلستان اعمال گردد. توصیه می شود به منظور کنترل موثر تر قفل از امتحانات لیستی از آن دروس و دانشجویان تهیه گردد.

- برای جلوگیری از وقوع اشکالات احتمالی، غیبت دانشجویان در هر جلسه امتحان در روز برگزاری همان امتحان در سامانه گلستان ثبت شود.

- مدارک پزشکی مربوط به درخواست حذف پزشکی می باید مستقیماً توسط دانشجو به واحد نمرات مدیریت امور آموزشی تحویل گردد. لذا واحد های دیگر از تحویل مدارک مذکور خود داری فرمایند. ( در این ارتباط آیین نامه غیبت دانشجو در امتحانات مطالعه شود).

- درخصوص مهلت زمانی قفل نمرات پروژه و کارورزی به " شیوه نامه وظایف اساتید در امتحانات " مراجعه گردد.

- اساتید می توانند برای بررسی درخواست تجدید نظر دانشجو به منوی " آموزش / استاد / بررسی درخواست تجدید نظر دانشجو " وارد شوند. (برای اطلاع بیشتر به " راهنمای اساتید" مندرج در صفحه اول سامانه گلستان مراجعه فرمایند).

- توصیه اکید می گردد حداقل 72 ساعت زمان بین ثبت نمرات و قفل نمرات ( با توجه به آخرین مهلت مقرر نمرات ) در نظر گرفته شود تا در این فاصله بتوان به تقاضای تجدید نظر دانشجویان رسیدگی و از صحت نمرات اطمینان حاصل گردد.

 نکاتی که دانشجو ملزم به رعایت آن است:

- برای ثبت اعتراض و مشاهده نتیجه بررسی پس از ورود به سامانه با وارد شدن به منوی (( اطلاعات جامع دانشجو )) بر روی موارد (( زیر خط دار)) و (( قرمز رنگ )) ستون نمره کلیک نمایند.

- مسئولیت پیگیری جهت ثبت به موقع نمره دروس پروژه و کار آموزی در سامانه گلستان به عهده دانشجو می باشد. بدیهی است پس از اتمام مهلت مقرر نمره صفر برای ان دروس ثبت می گردد. 

- مطالعه آیین نامه غیبت دانشجو در امتحانات پایان نیمسال

- مطالعه امتحانات

- مطالعه اطلاعیه حذف پزشکی