موضوع دستورالعمل: بررسی لیست گزارش اشکالات دروس

طیف مخاطبان: معاون آموزشی دانشکده، مدیرگروه آموزشی، استاد راهنما و کارشناس امور آموزشی

خواهشمنداست پس از اتمام بازه حذف و اضافه دستور فرمایید لیست گزارش اشکالات دروس دانشجویان با مراجعه به گزارش شماره 634 سامانه گلستان تهیه و پس از بررسی دقیق، نتیجه آنرا با رعایت موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع و یا اقدام لازم به مدیریت امور آموزشی ارسال فرمایند.

1-     نتیجه بررسی و تصمیم متخذه برای هر دانشجو بطور جداگانه در همان ردیفی که اسم دانشجو ذکر گردیده است بطور مشخص درج گردد. نام و شماره دانشجویی و نام و شماره گروه درس حتماً قید گردد.

2-     رعایت پیش نیاز و هم نیاز: الف- چنانچه عدم رعایت پیشنیاز دانشجویان غیر نیمسال آخر با مجوز مسئولین آموزشی دانشکده و گروه انجام گردیده است لازم است در اولین جلسه شورای گروه موضوع عدم رعایت پیشنیاز برای هر دانشجو مورد بررسی قرار گرفته و ضمن رعایت و اجرای مفاد بندیک، صورتجلسه گروه همراه نتیجه بررسی کلی به این اداره ارسال گردد:ب- اخطارعدم رعایت پیش نیازی اگر بدلیل این است که دانشجو درسی را از گروهی دیگر و با شماره متفاوت اخذ نموده است بایستی نام و شماره درس و عنوان رشته –گرایش مربوطه جهت انجام معادل سازی درسامانه به این اداره  اعلام گردد:ج- درصورتیکه مشخص گردد اخطار عدم رعایت پیش نیازی بدلیل ثبت اشتباه دروس سرفصل در سامانه می باشد بایستی تصویر سرفصل و مصوبه سال اجرای سرفصل بهمراه نام و شماره درس جهت بررسی و اقدام اصلاحی در سامانه به این اداره  ارسال شود.عدم رعایت پیش نیاز دروس چنانچه بجز موارد برشمرده الف، ب و ج باشد تختلف محسوب شده و عنوان درس جهت حذف در سامانه به این اداره ارسال گردد.

3-     تلاقی ساعت ارائه درس، تلاقی ساعت تمرین درس (اعم از تئوری و عملی )و تلاقی ساعت امتحان درس:برای دانشجویان غیر نیمسال آخر تخلف آموزشی محسوب می گردد. عنوان یکی از دروس مذکور با اطلاع رسانی به دانشجو جهت حذف به این اداره اعلام گردد. قابل ذکر است درخصوص دانشجویان نیمسال آخر بلحاظ رعایت اصول آموزشی و ارزیابی حتی المقدور ساعات کلاس و امتحان آنها تداخل نداشته باشد.

4-     رعایت حداکثر واحد قابل اخذ: صرفاً دانشجویان نیمسال آخر و دانشجویان دارای معدل 17 و بالاتر از آن می توانند حداکثر تا سقف 24 واحد اخذ نمایند. اخذ بیشتر از 24 واحد در هیچ وضعیتی قابل پذیرش نخواهد بود. عناوین دروس دانشجویانیکه بیشتر از حد مجاز اخذ نموده اند جهت حذف به این اداره ارسال گردد. (یادآوری می گردد سقف مجاز اخذ 20 واحد می باشد.)

5-     رعایت حداقل واحد: اگر تعداد واحد های اخذ شده دانشجویان خارج از اراده آنان زیر حد نصاب مقرر باشد نامه موافقت مدیر گروه –برای هر دانشجو نامه ای مجزا –جهت درج در پرونده تحصیلی دانشجو  به این اداره ارسال شود. (حداقل واحد مجاز برای کلیه دانشجویان 12 واحد می باشد. )

6-      اخذ درس مطابق یا سرفصل تعریف شده: الف –در صورتیکه دانشجو از سرفصل گروه آموزشی دیگر بصورت معادل مجاز درسی را اخذ نموده است، مدیر گروه در خصوص معادل سازی دروس مربوطه در سامانه گلستان اقدام نمایند:ب- چنانچه این اخطار بدلیل ثبت اشتباه دروس سرفصل در سامانه گلستان تشخیص داده شود لازم است مطابق سرفصل مصوب وزارت متبوع با توجه به تاریخ مصوب اجرای آن نسبت به تصحیح موارد مذکور توسط مدیر گروه اقدام لازم صورت پذیرد. در هر حالت دلیل اعلام خطای مذکور به این اداره اعلام شود ( برای تصیحیح برنامه درسی از طریق شماره پردازش 13370 سامانه گلستان اقدام شود. )

7-     برای دروسی که زیر حداقل مجاز مقرر ارائه گردیده است اخذ مجوزد رسمی و کتبی  از معاونت آموزشی دانشگاه و ارسال رونوشت آن به این اداره الزامی است.  

8-     دانشجویانیکه در ثبت نام مقدماتی شرکت ننموده اند و یا در زمان ثبت نام با تاخیر اقدام به اخذ واحد نموده اند در حذف و اضافه مجاز به افزایش واحد های خود بیشتر از سقف 14 واحد نمی باشند.