Slide background
Slide background
Slide background

اطلاعیه شماره 4: خیرمقدم به پذیرفته شدگان رشته های با آزمون سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه هرمزگان و مجتمع آموزش عالی میناب

اطلاعیه شماره 4: مخصوص پذیرفته شدگان رشته های با آزمون سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه هرمزگان و مجتمع آموزش عالی میناب

1399/08/07

قابل توجه پذیرفته شده گان رشته های صرفاً براساس سوابق تحصیلی

قابل توجه پذیرفته شده گان رشته های صرفاً براساس سوابق تحصیلی

1399/07/28

اطلاعیه شماره 2 مخصوص پذیرفته شدگان رشته های صرفاً براساس سوابق تحصیلی سال تحصیلی سال 1400-1399 دانشگاه هرمزگان (بندرعباس ) و مجتمع آموزش عالی میناب (شهرستان میناب )

بر نامه زمانی و نحوه ثبت نام و اطلاع از مدارک مورد نیاز و تاریخ ثبت نام از پذیرفته شدگان رشته های صرفاً براساس سوابق تحصیلی این دانشگاه جدا از اطلاعیه مندرج در سایت سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.

1399/07/27

اطلاعیه "تکمیل پرسشنامه سلامت و روان در بازه زمانی معیین "

به اطلاع دانشجویان شاغل به تحصیل همه مقاطع تحصیلی دانشگاه هرمزگان می رساند، بمنظور پایش سلامت جسمی و روانشناختی در سال 1400-1399، لازم است در اسرع وقت، حداکثر تا تاریخ 1398/08/24 نسبت به تکمیل پرسشنامه سلامت اقدام نمایند.

1399/07/27

اطلاعیه شماره:1 مخصوص ثبت نام پدیرفته شدگان رشته های صرفاً براساس سوابق تحصیلی سال تحصیلی 1400 -1399 دانشگاه هرمزگان و مجتمع آموزش عالی میناب

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان محترم رشته های صرفاً براساس سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان (بندرعباس) و مجتمع آموزش عالی میناب (شهرستان میناب)

1399/07/24