Slide background
Slide background
Slide background

برنامه امتحانات پایان نیمسال آزمایشگاه و کارگاه ( به شیوه مجازی در نیمسال دوم 1400-1399)

برنامه امتحانات پایان نیمسال آزمایشگاه و کارگاه ( به شیوه مجازی در نیمسال دوم 1400-1399)

1399/10/24

برنامه امتحانات دروس عمومی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

برنامه امتحانات دروس عمومی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

1399/10/10

اطلاعیه مهم: درخواست افزایش سنوات دانشجویان پسر مشمول که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند

با توجه به اتمام سنوات قانونی یا ارفاقی شما تا پایان نیمسال اول تحصیلی 99 در صورت نیاز به افزایش سنوات جهت ادامه پروژه های اخذ شده و یا اخذ واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی 99 لازم است در اسرع وقت (حداکثر تا تاریخ 1399/10/30 ) جهت درخواست به کمیسیون موارد خاص اقدام و پس از اخذ مجوز از کمیسیون جهت دریافت درخواست مجوز ادامه تحصیل از نظام وظیفه به اداره کل آموزش مراجعه نمایید.

1399/10/09

شیوه نامه برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 1400-1399 (ویژه دانشجویان )

امتحانات پایان نیمسال به شیوه مجازی و از طریق سامانه مجازی سازی دانشگاه برگزار می شود.

1399/10/07

مصوبات جدید آموزشی در نیمسال اول 1400-1399

ﺑﺎ آرزوي ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮﻣﺘﺎن، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮي ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬاري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذﯾﻞ را ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮاي ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺟﺎري (ﻧﯿﻤﺴﺎل اول 1400-1399) در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ:

1399/09/15