Slide background
Slide background
Slide background

تغییر زمان امتحانات روز پنجشنبه مورخ 1398/03/23

تمام امتحانات روز پنجشنبه 1398/03/23 با همان زمانبندی امتحانی به روز دوشنبه مورخ 1398/04/03 منتقل می گردد.

1398/03/07

برنامه و مکان برگزاری امتحانات دروس عمومی و معارف اسلامی نیمسال دوم 98-97

برنامه و مکان برگزاری امتحانات دروس عمومی و معارف اسلامی نیمسال دوم 98-97

1398/03/01

مهلت تقاضاي تجديد نظر و ثبت نمرات

دانشجويان مي توانند در مدت حداكثر ٣روز از تاريخ ثبت نمره هر درس (در مهلت زماني مقرر مطابق تقويم آموزشي )، تقاضاي تجديد نظر خود را از طريق سامانه گلستان به اطلاع استاد درس برسانند

1398/02/31

آيين نامه غيبت دانشجو در امتحانات پايان نيمسال

حضور در امتحانات پايان نيمسال براي همه دانشجويان الزامي است ودرصورت غيبت در امتحان پايان نيمسال، نمرات امتحان ميان ترم، تكاليف و ...براي دانشجو به هيچ وجه منظور نخواهد گرديد.

1398/02/31

آیین نامه امتحانات

امتحانات پايان نيمسال راس ساعت و روز اعلام شده انجام خواهدشدو غير قابل تغيير است.

1398/02/31