• آغازپروژه راه اندازی وبگاه مدیریت امور آموزشی به کوشش اداره مربوطه، آذر ماه 1394

  • تصویب ویرایش جدید آیین نامه های زیر (پیشنهادی اداره برنامه ریزی این مدیریت) در کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه مورخ 94/08/26

  1. آیین نامه معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجویان از سایر دانشگاهها

       2. آیین نامه غیبت دانشجو در امتحانات پایان نیمسال 

       3.  شیوه نامه وظایف اساتید محترم در امتحانات پایان نیمسال 

  • درج " راهنمای سیستم جامع گلستان در حضور و غیاب دانشجویان و وضعیت کلاسها" (ویژه استادان) دراین وبگاه (دی ماه 1394)

  • درج " راهنمای سیستم جامع گلستان در امور نظارتی جلسات درس " (ویژه دانشکده و دفتر نظارت و ارزیابی) در این وبگاه (دی ماه 1394)

  • راه اندازی سرور ارتقاء یافته سیستم جامع گلستان (دی ماه 1394)

  • راه اندازی سامانه الکترونیکی دریافت تاییدیه تحصیلی (دوره پیش دانشگاهی و متوسطه)

  • به گزینی و صدور کارت دانشجویی هوشمند و چند منظوره (مهرماه 1395)

 

  صدور و ارائه کارت دانشجویی همزمان با ثبت نام دانشجویان  (مهرماه 1393)

شیوه نامه درخواست، ثبت و تایید مرخصی تحصیلی دانشجو (اسفند ماه 1395)

راه اندازی پیشخوان خدمت مقطع کارشناسی (آبان ماه 1396)