اعضای گرامی پیشین خانواده مدیریت امور آموزشی                                                                       

نام و نام خانوادگی

بازه مدیریت

آقای دکتر سید محسن مرتضوی

1371/01/18 تا 1372/07/21

آقای دکتر نصراله صحراگرد

1373/08/17 تا 1377/02/10

آقای دکتر محمد رضا سمتی

 

آقای دکتر حسین زینلی پور

 

آقای دکتر فضل اله آقا محمدی

1380/11/13 تا 1382/08/21

آقای دکتر رضا احمدی کهنعلی

 

آقای دکتر شهرام گلزاری

 

 

آقای مهندس موسوی

 

آقای دکتر سیروس ارشادی

1387/06/13 تا 1389/08/23 

آقای دکتر قاسم میرحسین خانی

 

                                     همکارانی که به افتخار بازنشتگی نایل شده اند

نام و نام خانوادگی

سال اتمام خدمت

شادروان علی پرندی پور  

سرکار خانم کبری پورعبداله

1396