گروه های آموزشی و رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه هرمزگان

دانشکده فنی و مهندسی
گروه های آموزشی  عنوان رشته تحصیلی سال پذیرش دانشجو
 جدید قدیم

 برق

مهندسی برق

__

1394

__

مهندسی برق - الکترونیک

1385

__

مهندسی برق - کنترل

1385 

مهندسی کامپیوتر

___

1395

__

مهندسی کامپیوتر- سخت افزار

1390

__

مهندسی کامپیوتر- معماری سیستمهای کامپیوتری

1394

 صنایع

مهندسی صنایع
__

1394

__

مهندسی صنایع - تولید صنعتی

1371

__

مهندسی صنایع - صنایع

1389

عمران

مهندسی عمران

__

1371

مکانیک

مهندسی مکانیک ___

1389

___

مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت و سیالات

1371

___

مهندسی مکانیک - مکانیک

1389

دانشکده علوم پایه

آمار

آمار ___ 1387

___

آمار کاربردها

1387

__

آمار و کاربردها

1389

ریاضی

ریاضیات و کاربردها

__

1394

__

ریاضی کاربردی

1374

__

دبیری ریاضی

1371

زمین شناسی

زمین شناسی

__

1379

فیزیک

فیزیک

__

1396

__

فیزیک کاربردی

1373

__

دبیری فیزیک

1373

__

فیزیک - هواشناسی

1388

 شیمی

شیمی محض ___

1391

دانشکده علوم انسانی

زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی ___

1391

الهیات

فلسفه و کلام اسلامی

__

1387

فقه و مبانی حقوق اسلامی

__

1392

علوم و قرآن و حدیث

__

1392

تربیت بدنی

علوم ورزشی

__

1395

__

علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشی

1393

__

تربیت بدنی و علوم ورزشی

1391

جغرافیا

جغرافیا

__

1395

__

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

1393

 صنایع دستی

صنایع دستی  

1390

علوم اجتماعی

پژوهشگری اجتماعی

__

1396

__

علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

1387

مشاوره و روانشناسی

روانشناسی

__

1394

__

روانشناسی عمومی

1386

مشاوره

__

1395

__

راهنمایی و مشاوره

1381

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

__

1395

__

دبیری ادبیات

1371

دانشکده مدیریت،اقتصاد و حسابداری

حسابداری

حسابداری

 __

1391

مدیریت صنعتی

مدیریت صنعتی

__

1374

مدیریت گمرک

مدیریت گمرک

__

1395

__

مدیریت گمرک

1375

مدیریت دولتی

مدیریت دولتی

__

1387

مدیریت بازرگانی

بازرگانی

__ 

1379

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

کشاورزی و منابع طبیعی

مهندسی طبیعت
___

1393

___

مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری

1385

علوم و مهندسی باغبانی

___

1396

___

مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

1376

دانشکده علوم و فنون دریایی

اقیانوس شناسی

اقیانوس شناسی

__

1390

شیلات

علوم و مهندسی شیلات

__

1396

__

مهندسی منابع طبیعی - شیلات

1385

زیست شناسی

زیست شناسی دریا

__

1395

__

زیست شناسی - زیست دریا

1383

گروه ها و رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی مجتمع آموزش عالی میناب

 کشاورزی

علوم و مهندسی آب __ 

1393

__

مهندسی کشاورزی - آب  

1390

علوم و مهندسی باغبانی

__ 

1396

__

مهندسی علوم باغبانی  

1395

__

مهندسی علوم باغبانی  

1395

__

مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

1393

مهندسی فضای سبز

___

1393

مهندسی تولید وژنتیک گیلاهی

___

1396

__

مهندسی زراعت و اصلاح نباتات

1393

__

مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات

1390

کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر

__

1396

__

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

1393

صنایع

مهندسی صنایع

__

1393