چاپ كتاب

چاپ 3 عنوان كتاب

1395/08/25

هفته کتاب

اهدای کتاب به مناسبت هفته کتاب

1395/08/23

انتشار الکترونیکی

فایل شماره دوم دوفصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی در سایت دانشگاه در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

1395/08/17
1395/04/20

به چاپ رسيد

فرهنگ اصطلاحات کاربردی حقوقی- فقهی

1395/03/09

برگزاری کارگاه کارافرینی با عنوان " اشتغال زائی با رویکرد توسعه خوشه های صنعتی"

بدینوسیله در روز شنبه مورخ 95/2/4 از ساعت 10 لغایت 12 بازدید مذکور در معیت کارشناس مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه برگزار گردید.

1395/09/30

کارگاه کارآفرینی

کارگاه کارآفرینی

1394/08/25

مرکز فناوری

اولین خبر

1394/12/24

فرمت نگارش طرحهای پژوهشی

ارائه دو نسخه از طرح های پژوهشی خاتمه یافته به کتابخانه مرکزی

1395/09/21

غرفه دانشگاه هرمزگان در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری سال95 عنوان غرفه برتر را کسب کرد.

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هرمزگان با همکاری واحدهای مختلف دانشگاه از جمله واحد های زیرمجموعه خود و دانشکده های دانشگاه موفق شدند به خوبی دستاوردهای پژوهشی و فناوری و توانمندی های پژوهشی دانشگاه را به عرصه نمایش بگذارند.

1395/09/20

تغییر در برنامه زمانی کارگاه های آموزش و پرورش

کارگاه های آموزش در هفته پژوهش از ساعت 16تا 20برگزار می گردند.

1395/09/15

برگزاری دو کارگاه جدید توسط پارک علم و فناوری علاوه بر کارگاه های اعلام شده

برگزاری دو کارگاه جدید توسط پارک علم و فناوری علاوه بر کارگاه های اعلام شده در تاریخ های 16 و17 آذرماه در هفته پژوهش و فناوری

1395/09/14

کارگاه های هفته پژوهش و فناوری در محل مجتمع بصیرت(گفتگوی تمدن ها)

کارگاه های هفته پژوهش و فناوری با همکاری دانشگاه هرمزگان،استانداری هرمزگان،پارک علم و فناوری هرمزگان،دانشگاه جامع علمی کاربردی،اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان و بنیاد ملی نخبگان استان با ثبت نام رایگان و مدرک معتبر در محل مجتمع بصیرت(گفتگوی تمدنها) برگزار می گردد.(شرکت برای عموم آزاد و رایگان می باشد)

1395/09/09