آمار چاپ کتاب

چاپ ۲۶۲ عنوان کتاب

1395/12/18

به چاپ رسيد

به مناسبت دهه فجر ۶ عنوان کتاب به چاپ رسید

1395/11/17

چاپ كتاب

چاپ 3 عنوان كتاب

1395/08/25

هفته کتاب

اهدای کتاب به مناسبت هفته کتاب

1395/08/23

انتشار الکترونیکی

فایل شماره دوم دوفصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی در سایت دانشگاه در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

1395/08/17

برگزاری کارگاه کارافرینی با عنوان " اشتغال زائی با رویکرد توسعه خوشه های صنعتی"

بدینوسیله در روز شنبه مورخ 95/2/4 از ساعت 10 لغایت 12 بازدید مذکور در معیت کارشناس مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه برگزار گردید.

1395/09/30

کارگاه کارآفرینی

کارگاه کارآفرینی

1394/08/25

مرکز فناوری

اولین خبر

1394/12/24

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی متقاضی تشکیل هسته های پژوهشی

بارگزاری فرم های مربوط به تشکیل هسته های پژوهشی اعضای هیات علمی

1396/01/27

انتصاب اعضای حقیقی و حقوقی کمیته زیست فناوری دانشگاه هرمزگان

انتصاب اعضای حقیقی و حقوقی کمیته زیست فناوری دانشگاه هرمزگان

1395/12/01

فرمت نگارش طرحهای پژوهشی

ارائه دو نسخه از طرح های پژوهشی خاتمه یافته به کتابخانه مرکزی

1395/09/21

غرفه دانشگاه هرمزگان در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری سال95 عنوان غرفه برتر را کسب کرد.

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه هرمزگان با همکاری واحدهای مختلف دانشگاه از جمله واحد های زیرمجموعه خود و دانشکده های دانشگاه موفق شدند به خوبی دستاوردهای پژوهشی و فناوری و توانمندی های پژوهشی دانشگاه را به عرصه نمایش بگذارند.

1395/09/20

تغییر در برنامه زمانی کارگاه های آموزش و پرورش

کارگاه های آموزش در هفته پژوهش از ساعت 16تا 20برگزار می گردند.

1395/09/15