- مشخصات اعضای اصلی و غیر اصلی هسته:

ردیف

نام و نام‌خانوادگي

رشته تحصيلي

مرتبة‌ دانشگاهي

گروه آموزشي/ پژوهشی

دانشكده

نوع عضویت

امتیاز کسب شده طبق آئین نامه ارتقاء

1

فریبرز محمدی

آبیاری و زهکشی

استادیار

مرتع و آیخیزداری

کشاورزی ومنایع طبیعی

اصلی

 

2

سیروس ارشادی

عمران- هیدرولیک

استادیار

عمران

فنی -  مهندسی

اصلی

 

3

عدنان صادقی

آبیاری و زهکشی

استادیار

کشاورزی

کشاورزی ومنایع طبیعی

غیراصلی

 

4

ابوالفضل ناجی

محیط زیست

استادیار

محیط زیست

علوم و فنون دریایی

غیراصلی

 

5

زهرا قاسمی

محیط زیست

استادیار

محیط زیست

علوم و فنون دریایی

اصلی

 

6

مهدی

میرزاده کوهشاهی

استادیار

جغرافیایی طبیعی

جغرافیا و علوم انسانی

غیراصلی

 

7

محمد محبی

اقتصاد

استادیار

اقتصاد

جغرافیا و علوم انسانی

غیراصلی

 

8

حمید غلامی

بیابان زدایی

استادیار

مرتع وآبخیزداری

کشاورزی ومنایع طبیعی

غیراصلی

 

9

مسعودبختیاری کیا

Geometric and GIS

استادیار

جغرافیا

جغرافیا و علوم انسانی

غیراصلی

 

10

پیمان آراسته

مهندسی آب

دانشیار

آبیاری و زهکشی

بین المللی امام خمینی

خارج از دانشگاه

 

11

ولی علیپور

بهداشت محیط

استادیار

بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

خارج از دانشگاه