مشاورین تحصیلی دانشجویان شاهد وایثارگر

معرفی مشاورین تحصیلی دانشجویان شاهد وایثارگر

1396/01/29

کلاس های تقویت بنیه علمی

برگزاری کلاس های تقویت بنیه علمی

1396/01/23

مسابقات قرآن کریم وعترت

دومین دوره مسابقات قرآن کریم وعترت ویژه کارکنان ایثارگر ودانشجویان شاهد وایثارگر

1396/01/23

فرم های جدید تبدیل وضعیت پژوهشی اعضای هیات علمی تاریخ اجرا از 95/12/01

فرم های جدید تبدیل وضعیت پژوهشی اعضای هیات علمی تاریخ اجرا از 95/12/01

1395/11/19

فرم های جدید تبدیل وضعیت آموزشی اعضای هیات علمی . تاریخ اجرا:95/12/01

فرم های جدید تبدیل وضعیت آموزشی اعضای هیات علمی

1395/11/19

جدول شماره پنج آموزشی جدید . تاریخ اجرا از 95/12/01

دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی اجرا از تاریخ 95/12/01

1395/11/19

فرم های ارتقاء مرتبه عضو هیات علمی آموزشی

شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی اجرا از تاریخ 95/10/1

1395/11/04