Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

نشست جهت شرکت در هفته پژوهش

نشست جهت شرکت در هفته پژوهش

در خصوص شرکت در هفته پژوهش جلسه ای در راستای اهداف پژوهشکده و رسالت های پژوهشی در دفتر ارتباطات علمی پژوهشکده با حضور سرپرست پژوهشکده و اعضای هیت علمی برگزار نمودند

1394/09/10
بیشتر