چاپ        ارسال به دوست

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

برنامه و ساعت آمد و شد دانشجویی در ایام امتحانات سال 1397

ساعت مسیر حرکت از پردیس به سطح شهر
6:55     از سه راه جهانبار - درب هدیش 10:15
7:00 از امیر آباد 10:15
7:00 از یاد بود 10:15
7:00 از بلوار امام حسین 10:15
7:00 از میدان انقلاب - (هتل هرمز) 10:15
7:00 از رسالت 10:15
8:55 از سه راه جهانبار - درب هدیش 13:40
9:00 از امیر آباد 13:40
9:00 از یادبود 13:40
9:00 از بلوار امام حسین 13:40
9:00 از میدان انقلاب - (هتل هرمز 13:40
9:00 از رسالت 13:40
12:45 از سه راه جهانبار - درب هدیش 16:15
12:50 از امیرآباد 16:15
12:50 از یادبود 16:15
13:00 از بلوار امام حسین 16:15
13:00 از میدان انقلاب - (هتل هرمز) 16:15
13:00 از رسالت 16:15
14:55 از سه راه جهانبار - درب هدیش 18:10
15:00 از امیر آباد 18:10
15:00 از یادبود 18:10
15:00 از بلوار امام حسین 18:10
15:00 از میدان انقلاب - (هتل هرمز) 18:10
15:00 از رسالت 18:10

 

 


٠٨:٢١ - 1397/03/19    /    شماره : ١١٩٦    /    تعداد نمایش : ٤٣٣خروج