راهنمای استفاده از سیستم گلستان جهت کلیه مقاطع تحصیلی

 

1. راهنمای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل (زمان دریافت گواهی اشتغال به تحصیل یک روز پس از ثبت درخواست می باشد)

2- راهنمای درخواست تجدید نظر نمرات

3- راهنمای اطلاعات جامع دانشجو

4- راهنمای مشاهده برنامه هفتگی

5- راهنمای درخواست مرخصی و حذف ترم  (توجه: دانشجو می بایست تا تایید نهایی درخواست، کلیه مراحل را شخصا پیگیری نماید)