دانلود > فرآیندهای آموزشی
   
برنامه ها

  روند انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی  - 1 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1416  -  دانلود : 578


ندارد...

  راهنمای انجام برخی امور آموزشی   - 1 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1429  -  دانلود : 514


ندارد...

  فرآیند درخواست انتقال دانشجو  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 679  -  دانلود : 302


ندارد...

  فرآیند تغییر رشته دانشجو  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 683  -  دانلود : 300


ندارد...

  اخذ مجوز سنوات ارفاقی  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1867  -  دانلود : 288


ندارد...

  فرآیند صدور اخطاریه مشروطی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 665  -  دانلود : 279


ندارد...

  فرآیند میهمانی دانشجو در دانشگاه دیگر  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 724  -  دانلود : 272


ندارد...

  فرآیند درخواست انتقال توام با تغییر رشته  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 671  -  دانلود : 268


ندارد...

  روند وظایف دانشجوی محروم از تحصیل   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 699  -  دانلود : 267


ندارد...

  فرآیند صدور تاییدیه تحصیلی   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 804  -  دانلود : 254


ندارد...

  فرآیند صدور حکم محرومیت از تحصیل   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 713  -  دانلود : 218


ندارد...

  روند وظایف دانشجوی مشروط  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 742  -  دانلود : 217


ندارد...