دانلود > فرآیندهای آموزشی
   
برنامه ها

  روند انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی  - 1 مگابايت

     نظرات : 10 -  نمايش : 1514  -  دانلود : 640


ندارد...

  راهنمای انجام برخی امور آموزشی   - 1 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1553  -  دانلود : 573


ندارد...

  فرآیند تغییر رشته دانشجو  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 724  -  دانلود : 332


ندارد...

  فرآیند درخواست انتقال دانشجو  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 719  -  دانلود : 332


ندارد...

  اخذ مجوز سنوات ارفاقی  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1982  -  دانلود : 313


ندارد...

  فرآیند میهمانی دانشجو در دانشگاه دیگر  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 781  -  دانلود : 301


ندارد...

  فرآیند صدور اخطاریه مشروطی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 709  -  دانلود : 299


ندارد...

  روند وظایف دانشجوی محروم از تحصیل   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 737  -  دانلود : 289


ندارد...

  فرآیند درخواست انتقال توام با تغییر رشته  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 715  -  دانلود : 288


ندارد...

  فرآیند صدور تاییدیه تحصیلی   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 853  -  دانلود : 279


ندارد...

  روند وظایف دانشجوی مشروط  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 788  -  دانلود : 250


ندارد...

  فرآیند صدور حکم محرومیت از تحصیل   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 751  -  دانلود : 237


ندارد...