دانلود > فرآیندهای آموزشی
   
برنامه ها

  روند انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی  - 1 مگابايت

     نظرات : 9 -  نمايش : 1469  -  دانلود : 611


ندارد...

  راهنمای انجام برخی امور آموزشی   - 1 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1483  -  دانلود : 541


ندارد...

  فرآیند تغییر رشته دانشجو  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 699  -  دانلود : 311


ندارد...

  فرآیند درخواست انتقال دانشجو  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 697  -  دانلود : 311


ندارد...

  اخذ مجوز سنوات ارفاقی  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1917  -  دانلود : 300


ندارد...

  فرآیند صدور اخطاریه مشروطی  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 685  -  دانلود : 288


ندارد...

  فرآیند میهمانی دانشجو در دانشگاه دیگر  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 756  -  دانلود : 282


ندارد...

  فرآیند درخواست انتقال توام با تغییر رشته  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 686  -  دانلود : 274


ندارد...

  روند وظایف دانشجوی محروم از تحصیل   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 714  -  دانلود : 274


ندارد...

  فرآیند صدور تاییدیه تحصیلی   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 824  -  دانلود : 262


ندارد...

  روند وظایف دانشجوی مشروط  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 764  -  دانلود : 231


ندارد...

  فرآیند صدور حکم محرومیت از تحصیل   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 731  -  دانلود : 225


ندارد...