دانلود > آئین نامه ها
   
برنامه ها

  کاربرگهای شماره 2-1 و2-2  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1318  -  دانلود : 507


کاربرگهای شماره 2-1 و2-...

  فرم تعهد توانایی علمی   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1107  -  دانلود : 311


فرم تعهد ...

  کاربرگهای شماره 2-1 و2-2  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 965  -  دانلود : 306


کاربرگها جهت ارتقاء اعضای هیات علمی ...

  آموزش فرایند تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1068  -  دانلود : 282


فرایند تبدیل وضعیت - ثبت اطلاعات متقاضی صفحه 6...

  کاربرگهای ارتقاء شماره 2-1 و2-2  - 1 مگابايت

  نمايش : 956  -  دانلود : 265


کاربرگهای شماره 2-1 و2-ا2...

  مدارک لازم جهت رسمی قطعی با حکم دانشیاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 1056  -  دانلود : 254


تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با حکم دانشیاری...