دانلود > آئین نامه ها
   
برنامه ها

  کاربرگهای شماره 2-1 و2-2  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1371  -  دانلود : 567


کاربرگهای شماره 2-1 و2-...

  فرم تعهد توانایی علمی   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1145  -  دانلود : 332


فرم تعهد ...

  کاربرگهای شماره 2-1 و2-2  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 1017  -  دانلود : 326


کاربرگها جهت ارتقاء اعضای هیات علمی ...

  آموزش فرایند تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1112  -  دانلود : 313


فرایند تبدیل وضعیت - ثبت اطلاعات متقاضی صفحه 6...

  کاربرگهای ارتقاء شماره 2-1 و2-2  - 1 مگابايت

  نمايش : 995  -  دانلود : 291


کاربرگهای شماره 2-1 و2-ا2...

  مدارک لازم جهت رسمی قطعی با حکم دانشیاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 1083  -  دانلود : 270


تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با حکم دانشیاری...