دانلود > آئین نامه ها
   
برنامه ها

  کاربرگهای شماره 2-1 و2-2  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1147  -  دانلود : 379


کاربرگهای شماره 2-1 و2-...

  فرم تعهد توانایی علمی   - 1 مگابايت

  نمايش : 972  -  دانلود : 251


فرم تعهد ...

  کاربرگهای شماره 2-1 و2-2  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 832  -  دانلود : 251


کاربرگها جهت ارتقاء اعضای هیات علمی ...

  آموزش فرایند تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 908  -  دانلود : 226


فرایند تبدیل وضعیت - ثبت اطلاعات متقاضی صفحه 6...

  مدارک لازم جهت رسمی قطعی با حکم دانشیاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 943  -  دانلود : 222


تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با حکم دانشیاری...

  کاربرگهای ارتقاء شماره 2-1 و2-2  - 1 مگابايت

  نمايش : 833  -  دانلود : 221


کاربرگهای شماره 2-1 و2-ا2...