دانلود > آئین نامه ها
   
برنامه ها

  کاربرگهای شماره 2-1 و2-2  - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1275  -  دانلود : 454


کاربرگهای شماره 2-1 و2-...

  فرم تعهد توانایی علمی   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1071  -  دانلود : 289


فرم تعهد ...

  کاربرگهای شماره 2-1 و2-2  - 1 مگابايت

     نظرات : 2 -  نمايش : 927  -  دانلود : 288


کاربرگها جهت ارتقاء اعضای هیات علمی ...

  آموزش فرایند تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی   - 1 مگابايت

     نظرات : 1 -  نمايش : 1024  -  دانلود : 264


فرایند تبدیل وضعیت - ثبت اطلاعات متقاضی صفحه 6...

  کاربرگهای ارتقاء شماره 2-1 و2-2  - 1 مگابايت

  نمايش : 920  -  دانلود : 249


کاربرگهای شماره 2-1 و2-ا2...

  مدارک لازم جهت رسمی قطعی با حکم دانشیاری  - 1 مگابايت

  نمايش : 1028  -  دانلود : 244


تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی با حکم دانشیاری...