پژوهشگران گروه مطالعات اقتصادی و اجتماعی

 
نام و نام خانوادگی تصویر مرتبه گرایش پست الکترونیکی صفحه شخصی

 احسان کامرانی

دانشیار بوم شناسی و مدیریت ذخایر آبزیان

ehsan.kamrani@hormozgan.ac.ir

 

 حنانه محمدی کنگرانی

دانشیار سیاستگذاری و مدیریت منابع طبیعی

kangarani@hormozgan.ac.ir

 

 هدایت اله نیکخواه

استادیار جامعه شناسی، توسعه اجتماعی

nikkhah@hormozgan.ac.ir

 

 حسین زمانی

استادیار آمار-استنباط

Zamani.huni@hormozgan.ac.ir